بروکلی پیشرفت ویروس کرونا را تنبل می تنبلبه گزارش سرویس تفسیر می کند ایمنا، گروهی به همین دلیل محققان همراه خود مشارکت در آزمایش های ویژه ای بر روی موش ها به این نتیجه نهایی رسیدند کدام ممکن است یک پارچه شیمیایی به بازو آمده به همین دلیل مختلط کدام ممکن است به وفور در داخل کلم بروکلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر محصولات چلیپایی کشف شد می تواند، احتمالاً ممکن است شناخته شده به عنوان سلاحی به سمت ویروس کرونا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر ویروس ها استفاده بیشتر از شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز به تصور می شود. سولفورافان، یک پارچه شیمیایی محصول جانبی شده به همین دلیل گیاه کدام ممکن است شناخته شده به عنوان ماده شیمیایی طبیعی نیز شناخته می تواند، احتمالاً ممکن است به همین دلیل تکثیر ویروس کرونا در داخل سلول های میزبان جلوگیری از جنگ تنبل.

پیش ساز خالص سولفورافان در داخل {سبزیجات} چلیپایی، به طور قابل توجهی کلم بروکلی، کلم بروکلی، کلم پیچ را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلم بروکسل قابل توجه است. {نتایج} تحقیق زودتر نمایشگاه ها کدام ممکن است سولفورافان همراه خود تداخل در داخل برخی فرآیندهای سلولی دارای خواص ضد سرطانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضد عفونی است.

تحقیق بیشتری برای تایید {نتایج} لازم است. محققان {در این} یادگیری موش‌ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند، به همین دلیل مفهوم خوبی است کدام ممکن است {تأثیر} بلعیدن {سبزیجات} چلیپایی را بر جلوگیری از جنگ به همین دلیل کپی ویروس کرونا در داخل بدن ما انسان در داخل بلند مدت در داخل تذکر بگیریم. تحقیق مربوطه مطمئن خواهد کرد کدام ممکن است خواه یا نه سولفورافان احتمالاً ممکن است در داخل پیشگیری هر دو {درمان} {بیماری} کووید-19 کارآمد باشد یا نباشد هر دو خیر.