برگزاری کلاس ها همراه خود کشورهای همسایه برای رفع مسائل زیست محیطیبه گزارش خبرنگار ایمنا، سید حسین موسی فر ذکر شد: پیرو بند عمومی پوشش های عمومی تنظیم زیست ابلاغی مقام معظم مدیریت، افزایش دیپلماسی زیست محیطی همراه خود امتحان و راه اندازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش نهادهای جهان ای برای کنار آمدن با ریزگردها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلودگی هوا آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید همگرایی جهان ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سراسر جهان {در این} زمینه. منطقه. • پذیرش مخاطرات زیست محیطی یکی در میان {وظایف} اولیه گروه ایمنی تنظیم زیست است.

وی افزود: بر این مقدمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس به دلیل مأموریت رئیس جمهوری به گروه ایمنی تنظیم زیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر سیستم های ذیربط برای تعمیر معضل کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار با استفاده از دیپلماسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجامع در سراسر جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود همکاری کشورهای همسایه، علی السلجیه اصل تشکیل مونتاژ ای را صادر کرد. وزرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید افسران ارشد. افسران کشورهای همسایه». شیفته نمایندگان گروه های در سراسر جهان مربوطه صادر می تواند.

رئیس قلب امور بین‌الملل را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنوانسیون‌های گروه ایمنی تنظیم‌زیست خاطرنشان کرد: این نشست در داخل راستای تدوین {سند} بین‌المللی سریع برگزار می‌شود. در داخل باره گفتنی است مسائل مختلف زیست محیطی جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیامدهای مضر آن خواهد شد بر کشورهای همسایه همراه خود همکاری مراجع ذیصلاح به مدت زمان روزی برگزار می تواند.

به گزارش ایمنا، شیوع ریزگردها قابل انتساب به 2 منشا داخل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بین المللی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید منشأ بین المللی اولیه آن خواهد شد عراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیابان های جنوبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غربی آن خواهد شد است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگرچه در میان بیابان های عربستان سعودی، سوریه، اردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کویت نیز بر این پدیده تأثیرگذار هستند، با این وجود آنچه در داخل 12 ماه های جدیدترین تا حد زیادی ملت را تحمل {تأثیر} قرار اطلاعات است، بیابان های عراق است. منشأ داخل این ریزگردها در داخل استان خوزستان {عمدتا}ً به دلیل نیمه خشک مرکزی تالاب ها سرچشمه خواهد گرفت. فوبیا (خارق العاده) را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیابان های کلان شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیمه خشک مرداب های شادیگان.

درا حاضر است حدود 13 شهرستان نگران کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار هستند. سرچشمه های تأمین کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار تخصصی ایجاد می کند شمال عربستان، عراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوریه تعیین کنید می گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمولاً استان های مرزی ملت را در داخل بر می گرفت، به تهران می رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جهت شمال شرق {حرکت} می کرد. تقریباً در مورد عدم وجود بارندگی در داخل خاورمیانه، این مورد تکرار خواهد بود.