بنزین نجیب فقطً غیر سرزنده نباید باشدبه گزارش خبرنگار ایمنا، مطمئناً یکی گروه های جدول تناوبی که فقط در مورد همه شما مردمان به دلیل آن خواهد شد مطلع هستند گازهای نجیب هستند. این گروه 12 ماه 1890 پیدا می کند شد، شامل می شود عناصری است کدام ممکن است ناشی از وجود الکترون رضایت بخش، تمایلی به برهمکنش ندارند، با این وجود جهان درست در این لحظه مشاهده شده است کدام ممکن است گازهای نجیب فقطً بی {تأثیر} به نظر نمی رسد که باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل {شرایط} انتخاب شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت شده همراه خود اجزا در دسترس به شخصی پاسخ آرم می دهند. اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابزار های استفاده شده زیادی را {ارائه می دهد}. برای تصور اصولاً گازهای نجیب همراه خود حمیدرضا یوسفی دکترای شیمی آلی گفتگویی داشتیم یکپارچه می خوانید:

کدام گروه به دلیل اجزا را گازهای نجیب می نامند؟

در داخل انتهای جدول تناوبی گروهی به دلیل اجزا مشابه با هلیوم، نئون، آرگون، کریپتون را انتخاب کنید و انتخاب کنید زنون قرار دارند کدام ممکن است رفیق ندارند همراه خود هم تعامل داشتن داشته باشند. کاربرد اجزا این گروه چندان شناسایی شده است نباید باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناشی از عدم احتمال دارد پاسخ به گازهای نجیب را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی تأثیر مشهور هستند.

چرا اجزا این گروه بزرگوار نامیده می شوند؟

دلیل نامگذاری این گروه به گازهای نجیب اینجا است کدام ممکن است اجزا این گروه ناشی از افتخار داشتن انواع الکترون می خواست را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشرده در دسترس بودن لایه قرار است به آنها بروند تمایلی به پاسخ ندارند. به همین دلیل این اجزا نیازی به پاسخ ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدد اکسیداسیون ندارند. گازهای نجیب دقیقا کاملاً برعکس هالوژن هستند. بعد از همه نمی توان همراه خود قطعیت اظهار داشت کدام ممکن است اجزا این گروه برهم کنش ندارند، در نتیجه تحقیقات تکمیل شده بعد به دلیل 12 ماه 1960 تأیید شد کدام ممکن است می توان پاسخ های ساختاریافته را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مدیریت} شده را ویژه به ویژه همراه خود زنون مشارکت در داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این اجزا همراه خود گروهی به دلیل هالوژن ها تعامل داشتن دارند.

منشا گازهای نجیب چه روزی {بوده است}؟

تاریخچه گازهای نجیب به حدود 12 ماه 1890 برمی گردد، روزی کدام ممکن است در میان این گازها برای اولیه موارد همراه خود رمزگشایی جدا از هوای مایع پیدا می کند شدند، با این وجود پیدا می کند گازهای نجیب نه به 12 ماه 1990 برمی گردد. بعد از همه در داخل بین گازهای نجیب هلیوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید زنون ناشی از بهره مندی از قرار است به آنها بروند مشهورتر هستند.

چه یک چیز هلیوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید زنون را اصولاً شناسایی شده است است؟

هلیوم در همسایگی امروزی ناشی از بادکنک های هلیومی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأثیر تنظیم صدا بر روی دیوار صوتی به خوبی شناسایی شده است است. زنون ناشی از بهره مندی از چراغ‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید لامپ‌های زنون، ال‌ای‌دی را انتخاب کنید و انتخاب کنید لیزری نیز شناخته می‌شود، با این وجود سایر اجزا این گروه به دلیل جمله کریپتون را انتخاب کنید و انتخاب کنید رادون کدام ممکن است کاربردهای زیادی دارند، خیلی کمتر مورد آگاه باشید قرار گرفته‌اند.

فایده م componentلفه رادون {چیست}؟

رادون به طور عظیم ای در داخل رادیوتراپی، پوکی استخوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بارهای {درمان} های نه، به دلیل جمله {درمان} بیشتر سرطان ها، استفاده بیشتر از می تواند باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدا از کاربردهای شناسایی شده است {در حال حاضر}، مزایای بزرگ یکی دیگر نیز {ارائه می دهد}. بعد از همه این م componentلفه را می‌توان مطمئناً یکی عناصر شایع بیشتر سرطان ها ریه دانست، با این وجود همراه خود بهره مندی از خواص {مفید} آن خواهد شد می‌توان در داخل {درمان} بیشتر سرطان ها نیز به دلیل آن خواهد شد استفاده بیشتر از کرد، در نتیجه این م componentلفه رادیواکتیو است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل نتیجه نهایی مدیریت آن خواهد شد سخت است، اما چه زمانی بتوانیم سناریو را تقویت بخشیم. این م componentلفه به خوبی برای مدیریت، کاربردهای زیادی می تواند داشته باشد.

کاربرد عمومی گازهای نجیب {چیست}؟

گازهای نجیب در داخل زمینه های مختلفی استفاده بیشتر از می تواند باشد به عنوان تصویر هلیوم جدا از تنظیم صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهره مندی از آن خواهد شد در داخل بادکنک ها در داخل تصویربرداری بدتر کردن مغناطیسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسباب بازی های مهندسی پزشکی نیز کاربرد دارد. آرگون دیگری به دلیل اجزا این گروه در داخل تأمین پلاسمای پزشکی استفاده بیشتر از می تواند باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کپسول های آرگون در داخل علم پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی فولادسازی کاربرد فراوانی دارند. نئون را انتخاب کنید و انتخاب کنید زنون نیز جای شخصی را در داخل لامپ ها پیدا کردند، کریپتون در داخل میدان های {الکتریکی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید الکترومغناطیسی استفاده بیشتر از می تواند باشد، با این وجود رادون همراه خود نه گازهای نجیب در داخل رادیواکتیو در دسترس بودن آن خواهد شد کاملاً متفاوت است.

خواه یا نه گازهای نجیب مورد آگاه باشید رضایت بخش قرار گرفته اند؟

گازهای نجیب ناشی از {آرایش} دیجیتال کاملشان آماده شدید کمی فقط به تعامل داشتن دارند. به همین دلیل نمی توان به دلیل سایر اجزا این گروه حساب کردن مشابهی داشت، با این وجود نیاز به به دلیل قرار است به آنها بروند برای این فرصت استفاده بیشتر از کرد کدام ممکن است این اجزا به عنوان تصویر هلیوم، نئون را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرگون به خوبی مورد یادگیری قرار گرفته اند، با این وجود سایر گازهای نجیب نیاز به اصولاً مورد آگاه باشید قرار گیرند.

گازهای نجیب همراه خود چه عناصری تعامل داشتن دارند؟

نزدیک به اینکه همه شما اجزا می خواهند به آماده سازی گازهای نجیب برسند را انتخاب کنید و انتخاب کنید لایه شخصی را فشرده کنند، سالم تر است گازهای نجیب همراه خود اجزا {نزدیکتر} برهم کنش داشته باشند، مثلاً گازهای نجیب می توانند همراه خود هالوژن ها پاسخ دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور معمول گروه های اولیه هشت. را انتخاب کنید و انتخاب کنید 9 {زیر} گروه 16 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 17 توانايي رفتار پاسخ گازهای نوبل هستند.

اخرین حرف …

نگاه به گذشته، به دلیل 12 ماه 1890 به همان اندازه 1960، تصور می شد کدام ممکن است گازهای نجیب فقطً بی تأثیر هستند، با این وجود نیاز به اظهار داشت کدام ممکن است گازهای نجیب بی {تأثیر} {نبودند} را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل اواخر دهه شصت مصمم بود کدام ممکن است گازهای زنون مشابه با می توانند همراه خود فلوئور هر دو فلوئور پاسخ دهند. اکسیژن. به طور معمول م componentلفه منحصر به شخص خاص در داخل جدول تناوبی {وجود ندارد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود مانکن سازی مراجع در سراسر جهان می توان تمامی اجزا را تقویت بخشید حتی هلیوم کدام ممکن است تا این مرحله به ساده در داخل ارتعاشات صوتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بادکنک ها استفاده بیشتر از می شده است نیز در داخل برخی مراجع در داخل از کیت پزشکی استفاده بیشتر از می تواند باشد. به همین دلیل اگر داده ها موجود شخصی را دهیم، به ساده می توانیم میلیاردها دلار آمریکا به دلیل جدول تناوبی {حذف} کنیم.