بهبود تأمین سد سیدهرود برای کشاورزان به دلیل صبح در حال حاضرحسین تنها واقعی وی در داخل ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار ایمنا ذکر شد: تأمین سد زیاندرود هدف به سمت آبرسانی به اراضی شرق اصفهان به دلیل صبح {ششم} فروردین افزایش خواهد یافت.

وی در داخل خصوص بهبود تأمین سد زاینده رود به دلیل صبح در حال حاضر ذکر شد: ناشی از اینکه طغیان رودخانه الشور در داخل رودخانه جاری بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدف به سمت تامین آب زیست محیطی رودخانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خشک نشدن رودخانه بود. تأمین سد زینه رود بهبود کشف شد.

یکی در میان اعضای هیئت مدیره اتحادیه کشاورزان استان اصفهان ذکر شد: {در حال حاضر} تأمین سد زیاندرود 30 مترمکعب در داخل ثانیه است کدام ممکن است برای کشاورزان نیاز به کمتر از به 55 مترمکعب در داخل ثانیه برسد. سهم آب شرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتلاف 30 متر تاس بر ثانیه به دلیل مقدار آب نیاز به به شرق اصفهان برسد.

تنها واقعی وی افزود: 30 شانس به دلیل اراضی شرق اصفهان در داخل در اطراف زودتر بازگشایی آب زاینده رود {زیر} کشت گذشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون به مدت زمان 10 روز در داخل جاری آبیاری است.

وی افزود: گندم کاشته شده نیاز به به همان اندازه {دهم} خرداد ماه بلند مدت آبیاری شود، به همین دلیل این یک ضرورت است در داخل نوبت های موارد زیر مجددا آب پمپاژ شود به همان اندازه مزارع آبیاری شود.

به گزارش ایمنا، حسن ساسانی مدیرعامل نمایندگی آب قلمرو ای اصفهان عصر قبلی معرفی شد: تأمین آب به دلیل سد زاینده رود به دلیل صبح در حال حاضر {ششم} فروردین ماه به طور پیوسته افزایش خواهد یافت را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای دومین آبیاری کشاورزان به مدت زمان 10 روز یکپارچه می یابد. شرق. اصفهان.

ممکن است حتی مهران xinlian معاون استاندار اصفهان پیش به دلیل این آموزش داده شده است بود کدام ممکن است پس به دلیل meting out آب بین کشاورزان شرق اصفهان بر مقدمه هماهنگی صورت گرفته بین اعضای اتحادیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهاد کشاورزی کدام ممکن است به تایید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تایید نمایندگی آب قلمرو ای اصفهان رسیده است. استاندار آب در داخل باغات غرب اصفهان meting out می تواند باشد.

در داخل {دوازدهم} بهمن ماه 12 ماه 1400 برای اولیه موارد درهای سد زیاندرود به مدت زمان 10 روز برای کشت پاییزه به روی کشاورزان شرق اصفهان گشوده شد. کشاورزان شرق اصفهان امسال گندم را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلرنگ کشت می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود 30 شانس به دلیل پایین های این قلمرو {زیر} کشت است.