بهبود ۶۸ درصدی {درآمد} به استان اصفهانمنصور شچوروف در داخل ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار ایمنا ذکر شد: در داخل روزهای بلند مدت بهبود کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار را انتخاب کنید و انتخاب کنید به کاهش نمای بصری در داخل {مناطق} شرق اصفهان خواهیم داشت با این وجود این {شرایط} طوفانی نخواهد بود.

وی افزود: به همان اندازه نوک هفته پدیده جوی خاصی پیشگویی کردن نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوا شدید {گرمتر} می تواند باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه نوک هفته به ساده در داخل بعد به دلیل {ظهر} بارش های موسمی خواهیم داشت.

مدیرکل {مدیریت} فاجعه استان اصفهان ذکر شد: معمول بارندگی در داخل استان اصفهان به دلیل ابتدای مهرماه 12 ماه قبلی تا به امروز به 130 میلی متر رسیده کدام ممکن است نسبت به 12 ماه در گذشته 19 شانس بهبود داشته است.

وی شکسته نشده داد: به دلیل 25 اسفندماه به همان اندازه دیروز تردد در داخل استانداری حدود 81 شانس بهبود داشته کدام ممکن است نسبت به 12 ماه در گذشته 68 شانس را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود خروج استانداری 76 شانس بهبود داشته است کدام ممکن است این آمار حدود 140 واحد است. “ حساب بازدید کنندگان نیاز به بزرگراه را بدوم.

این تامین کننده شیشه ذکر شد: دومین توربری را نیز بهترین راه اندازی کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور همزمان افتتاح زاینده رود انواع {مسافران} را انتخاب کنید و انتخاب کنید محل های اقامت بهبود یافته است. دوستان نوازی پارک فدک، دانشکده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهربازی ها همچنان پذیرای {مسافران} هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ستاد توقف در استانداری همراه خود دبیری میراث زیبایی شناختی همراه خود کمیته های مختلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرداری همراه خود کمیته اقامتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علوم پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمیته بهداشت ارائه دهندگان تمیز کردن با {مسافران} نوروزی فراهم کردن می دهند.

وی مقوله ای کرد: همراه خود 11 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 800 کیلومتر بهترین راه در داخل محورهای استان اصفهان، 54 مجتمع ارائه دهندگان اجتماعی به {مسافران} ارائه دهندگان رسانی می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید 10 ایستگاه ایمنی سلامت در داخل محورهای اساسی برای توقف {مسافران} نوروزی پیشگویی کردن می تواند باشد. در نظر داشتن ربودن.

مدیرکل {مدیریت} فاجعه استان اصفهان مقوله ای کرد: 19 آسایشگاه درمانی کشاورزی در داخل روستاهای استان ممکن است وجود داشته باشد. در نظر داشتن برای به کاهش تصادفات صورت خواهد گرفت در نظر داشتن ضبط شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 44 digicam نظارت تصویری در داخل محورها را انتخاب کنید و انتخاب کنید 152 digicam ضبط {غیرقانونی} ممکن است وجود داشته باشد.

وی شکسته نشده داد: 2 فروند بالگرد هلال احمر را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوریت های پزشکی در داخل استانداری {مستقر} هستند کدام ممکن است به دلیل ابتدای 12 ماه جاری تا به امروز 2 فروند {هواپیما} {مستقر} شده است. ماموریت در داخل تصادفات بزرگراه ای پشتیبانی می کردند.

این تامین کننده شیشه ذکر شد: تمامی عناصر اعم به دلیل پلیس بهترین راه، پلیس بهترین راه، شومینه نشانی، هلال احمر، اورژانس، پوشش بیمه {خودرو} را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی های امدادی برای فراهم کردن ارائه دهندگان امدادی به {مسافران} نوروزی در داخل بزرگراه ها حضور دارند.