بهبود 19 درصدی ماموریت های اضطراری ملت در داخل نوروز 1401به گزارش خبرنگار امینه جعفر میدفر وی در داخل نشست خبری کار کردن نوروزی ستاد مرکزی توافق شرکت ها بازدید ذکر شد: نیروهای اورژانس ملت در داخل 20 روز قبل دردسر زیادی کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوش شانس توانستیم شرکت ها خوبی فراهم کردن دهیم.

وی افزود: در داخل 2 12 ماه قبلی همراه خود شیوع ویروس کرونا، اورژانس ملت در داخل جاری خدمت رسانی به افراد {بوده است}. نیروهای مدیریت همراه خود همه شما {فرسودگی} شخصی را تصمیم گیری در برانگیختن شور را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشاط در داخل بین افراد در داخل ایام نوروز کردند.

فراهم کردن 1000 شرکت ها بیمارستانی در داخل ایام نوروز

رئیس گروه اورژانس ملت همراه خود خاص اینکه کمک نوروزی در داخل سه جهان مشارکت در شد، ذکر شد: به دلیل 26 به همان اندازه 23 فروردین ماه در داخل هزار بیمارستان شرکت ها بیمارستانی فراهم کردن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این انواع بیمارستان پذیرای 2 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 900 هزار نفر بوده اند. به دلیل این انواع 2.3 میلیون نفر به دلیل شرکت ها سرپایی استفاده بیشتر از کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید 54000 نفر در داخل بیمارستان بستری شدند.

وی افزود: توسط می آید شرکت ها بیمارستانی نسبت به 12 ماه قبلی 18 شانس توسعه داشته ایم. {در این} مدت زمان 131 هزار نفر در داخل بیمارستان های دولتی تحمل روش جراحی قرار گرفتند کدام ممکن است 52 هزار حرکت اورژانسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید 79 هزار مورد غیر اورژانسی بود.

260 هزار ماموریت پیش بیمارستانی در داخل ایام نوروز مشارکت در شد

میدفر وی افزود: ممکن است همچنین 260 هزار ماموریت پیش بیمارستانی، 47 هزار ماموریت ترافیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود 220 هزار ماموریت در داخل سایر بخش ها مشارکت در شد.

وی همراه خود خاص اینکه {در این} مدت زمان 38 هزار مصدوم نیروهای اورژانس ملت به امکانات درمانی منتقل شدند، افزود: ممکن است همچنین 79 هزار ناخوشایند نیز نیروهای این گروه برای {درمان} تکمیلی به امکانات درمانی منتقل شدند.

به گزارش ایمنا، گروه اورژانس ملت زیرمجموعه وزارت بهداشت، {درمان} را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمرین پزشکی است کدام ممکن است شغل پوشش گذاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید {برنامه ریزی} را بر عهده دارد. Rizeمدیریت، نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید توافق {مدیریت} داخل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بین المللی فوریت های پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها آمبولانس در داخل ملت. علاوه بر این هدایت عملیات سراسری فوریت های پزشکی ملت، {مدیریت} بلایا را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاجعه های بهداشتی را در داخل تمامی سطوح به دلیل پیشگیری، پیشگویی کردن، آمادگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخ به همان اندازه ترمیم بلایا بر عهده دارد.