بهبود 9 درصدی تکالیف اورژانس / بیش به همین دلیل 82 هزار تصمیم همراه خود 115 در داخل قالب کمک سلامتبه گزارش خبرنگار ایمنا، فرهاد حیدری اظهار داشت: {کیست} بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید 5 متخصصان اورژانس پیش بیمارستانی به همین دلیل 14 اسفند ماه به همان اندازه بالا 22 فروردین ماه 12 ماه جاری به همین دلیل استان اصفهان به 13 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 442 ماموریت امدادی اعزام شدند کدام ممکن است به همین دلیل این انواع 9 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 974 مورد ماموریت ناخواسته {بوده است}. بازدید کنندگان را تنظیم دهید 3467 حادثه رانندگی رخ اطلاعات است.

وی همراه خود خاص اینکه انواع ماموریت های اورژانس در گذشته به همین دلیل بستری در داخل استان اصفهان نسبت به مدت زمان درست مثل 12 ماه قبلی 9 شانس بهبود یافته است، اظهار داشت: در داخل مدت زمان یاد شده 159 پایگاه فوریت های پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید 17 پایگاه سلامت نوروزی در داخل قالب نوروزی به ساکنان پشتیبانی رسانی کردند. 82994 تصمیم رضایت همراه خود شماره 115 استان اصفهان چند ملیتی شد.

آمار بستری شدن در داخل اورژانس به همین دلیل ابتدای قالب سلامت نوروزی

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی استان اصفهان یکپارچه داد: به همین دلیل ابتدای قالب کمک سلامت نوروزی در داخل استان اصفهان 139 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 895 نفر به اورژانس بیمارستان های استان اصفهان مراجعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید 32 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 71 نفر در داخل بیمارستان بستری شدند. فاز اورژانس

وی نزدیک به 10 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 266 بررسی کردن نظارتی در داخل استان اصفهان خاطرنشان کرد: در داخل قالب کمک نوروزی امسال تا این مرحله 365 مورد ویزیت به همین دلیل پایگاه های اورژانس 115 استان، 53 رفتن به نظارتی به همین دلیل امکانات درمانی شیفته معاون {درمان} را انتخاب کنید و انتخاب کنید 8126 رفتن به میدانی محقق شده است. معاون وزیر بهداشت 1722 مورد بررسی کردن میدانی شیفته معاونت وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درمان مشارکت در داد.