به طور یکنواخت شرکت نوازی حسن یزدانی/ کشتی گیران {مشتاق} اعمال همراه خود قهرمان جهان هستند!به گزارش خبرنگار ایمنا، اسفند ماه 12 ماه قبلی باجران مدعی هندی قهرمانی بار 65 کیلوگرم مراقبت از سالن کشتی توالی ورزشی حسن یزدانی کدام ممکن است چندی پیش افتتاح شده بود به مازندران به اینجا رسید. برای نوهریه جویبار برای یکپارچه اعمال باز شده است.

حسن یزدانی چند قبلی زمانی است کدام ممکن است پیش من می روم است باجران را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در حالی که} کشتی گیر هندی میهمان او می رود بود به موثرترین نحو به همین دلیل وی پذیرایی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس به اردوی کارکنان آزاد تخصصی ایجاد می کند مسابقه قهرمانی آسیا تحریک کردن شده بود، اتصال. باجران در واقع وی در داخل مازندران اقامت داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید {زیر} تذکر مربیان این استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کنار همراه خود گلادیاتورهای مازندران به روال تمرین شخصی یکپارچه داد.

کشتی گیر هندی اولیه میهمان بین المللی توالی ورزشی جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید قهرمان کشتی المپیک بود. حسن یزدانی این احتمالات وجود دارد کدام ممکن است به همان اندازه در گذشته به همین دلیل جام جهان 2022 صربستان انواع بیشتری به همین دلیل کشتی گیران بین المللی برای برپایی اردوی تدارکاتی حضور داشته باشند. رها کردن به همین دلیل روبرو شدن خودداری نکنید.

احتمالاً همراه خود شکاف کمی فقط به همین دلیل مسابقه جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفریحی های آسیایی 2022 کشتی گیران آسیایی علی رغم این واقعیت که مدال طلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقره المپیک باشد یا نباشد، مجذوب برپایی اردوی ترتیب دادن در داخل استان مازندران را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل سالن حسن یزدانی باشند. دارنده اردوی کارکنان سراسری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل شکاف بین 2 اردو به گیبار را انتخاب کنید و انتخاب کنید سالنش بازخواهد گشت بارهای کشتی گیران جهان دوست خوب دارند حتی برای چند قبلی روز همراه خود قهرمان ایران اعمال کنند.