به همین دلیل پیدا می کند ۱۲ کیلو ماده مخدر به همین دلیل معده ۱۱ مسافر به همان اندازه {قتل} دوست خوب برای کتانی گرانقیمتبه گزارش خبرنگار ایمنا، سرهنگ محسن عقیلی فرمانده پلیس فرودگاه‌های پلیس پیشگیری انتظامی ملت اظهار کرد: مأموران پلیس در داخل فرودگاه حضرت امام (ره) همراه خود اجرای قالب درگیری با حمل داروها مخدر توسط سویه ها اثیری، سودآور شدند همراه خود بهره مندی از مزایای تخصص را انتخاب کنید و انتخاب کنید استعداد چهره‌زنی، ۱۱ نفر به همین دلیل {مسافران} خروجی به مکان تعطیلات کشورهای بین المللی را درخصوص حمل داروها مخدر ایجاد کنند.

وی افزود: پس به همین دلیل فرایند ایجاد همراه خود بهره‌گیری به همین دلیل از کیت نوین پشتیبانی بررسی کردن مصمم بود این اشخاص حقیقی همراه خود معنی بلع را انتخاب کنید و انتخاب کنید انباری آرزو قاچاق داروها مخدر را دارند کدام ممکن است دستگیر شدند. پس به همین دلیل مشارکت در سطوح حرفه ای، در داخل مجموع ۱۲ کیلو را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۴۰ خوب و دنج سبک ها داروها مخدر شامل می شود شاهدانه، تریاک را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیشه به همین دلیل این ۱۱ نفر پیدا می کند شد.

فرمانده پلیس فرودگاه‌های پلیس پیشگیری انتظامی ملت در رابطه با اینکه متهمان پس به همین دلیل تشکیل {پرونده} برای سیر سطوح حرفه ای عرضه مراجع قضائی شدند، خاطرنشان کرد: پلیس فرودگاه‌های پلیس پیشگیری انتظامی ملت همراه خود استقرار در داخل تمامی مبادی وارد کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید خروجی فرودگاه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید رصد اشخاص حقیقی سابقه‌دار، مقابله قاطع همراه خود سوداگران نابودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قاچاقچیان داروها مخدر را در داخل اصل {کار} مستمر شخصی قرار دانش است.

بیهوش کردن نیروی محرک برای خانه شکنی {خودرو}

اواخر 12 ماه قبلی گزارش {ناپدید شدن} مردی ۵۶ ساله به پلیس پایتخت گفتن شد. شریک زندگی او می رود می‌ذکر شد: شوهرم همراه خود خودرو پرایدش مسافرکشی می‌تنبل. فینال موارد هم برای مسافرکشی به همین دلیل محل اقامت بیرون از در سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون نیست برنگشت. حتی تلفنش هم خاموش است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمی‌دانم چه بلایی سرش آمده است.

همراه خود این انتقاد گروهی به همین دلیل مأموران اداره چهارم پلیس توجه تهران وارد حرکت شدند وشماره پلاک خودروی شخص بی جا در داخل اختیار کل شما واحدهای گشتی قرار گرفت به همان اندازه اینکه در داخل {تعطیلات} نوروز، چوپانی در داخل بیابان‌های بزرگراه ساوه جسد مردی را پیدا کرد. هرچند در داخل ابتدا جسد به‌عنوان مجهول‌الهویه به پزشکی حرفه ای منتقل با این وجود همراه خود بررسی اجمالی‌های محقق شده اثبات شود کدام ممکن است متعلق به شخص ۵۶ ساله‌ای است کدام ممکن است شریک زندگی او می رود خبر {ناپدید شدن} او می رود را به پلیس دانش بود.

همراه خود پیدا شدن جسد، {پرونده} کدام ممکن است حالا قانونی شده بود پیش روی قاضی محمد جواد شفیعی، بازپرس ویژه {قتل} قرار گرفت. {هر} قبلی توضیح برای نابودی شخص بی جا معلوم نبود با این وجود در موضوع اینکه اثری به همین دلیل ماشینش پیدا نشد، مفهوم جنایت همراه خود {انگیزه} خانه شکنی مدنظر قرار گرفت.

{مدتی} بعد پزشکی حرفه ای توضیح برای نابودی مقتول را معرفی شد؛ مسمومیت بر تأثیر مصرف کردن نسکافه مسموم. این مخصوصاً احتمالاً وی مبتلا باندی شده بود کدام ممکن است پس به همین دلیل سفر شدن به‌خودروهای مسافرکش، نیروی محرک‌ها را همراه خود رفتن با نسکافه مسموم بیهوش را انتخاب کنید و انتخاب کنید اموال ممکن است را خانه شکنی می‌کردند. همچنان کدام ممکن است بررسی اجمالی‌ها یکپارچه داشت گزارش قبلی خانه شکنی خیلی شبیه در داخل اختیار پلیس قرار گرفت.

اعضای عالی باند همراه خود نرم افزار‌ریزی از واقعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل موقعیت مسافر سفر بر خودروهای مسافرکش شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس به همین دلیل بیهوش کردن نیروی محرک‌ها همراه خود نسکافه هر دو شیرموز مسموم، خودروهای ممکن است را خانه شکنی می‌کردند. موادی کدام ممکن است ممکن است برای بیهوش کردن طعمه‌های شخصی استفاده بیشتر از می‌کردند چنان قدرتمند بود کدام ممکن است طعمه‌ها برای قبلی روز به کما می‌رفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی یکی در میان ممکن است همچنان در داخل کما بود.

یکی در میان طعمه‌های این باند به مأموران ذکر شد: {کار} من خواهم کرد مسافرکشی همراه خود خودروی پرایدم است. در داخل نزدیکی عالی بیمارستان در داخل تهران در داخل جست‌وجوی مسافر بودم کدام ممکن است عالی نفر هراسان نزد من خواهم کرد به اینجا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواست به‌صورت دربستی وی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراهان تمیز کردن با قلمرو‌ای در داخل تهران ببرم. ممکن است سه نفر بوده اند کدام ممکن است یکی ناخوشایند بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید 2 نفر اکنون نیست {زیر} بغل او می رود را گرفته بوده اند. چنان عالی موقعیت تفریحی می‌کردند کدام ممکن است به ممکن است شک {نکردم}. برای همین است وقتی به من خواهم کرد نسکافه رفتن با کردند، قبول کردم. بعد به همین دلیل مصرف کردن آن قرار است با این وجود دچار خواب آلودگی هوا شدم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون نیست یک چیز نفهمیدم. وقتی به‌هوش آمدم در داخل بیمارستان بودم را انتخاب کنید و انتخاب کنید لکه بینی کردم کدام ممکن است قبلی روز در داخل کما بوده‌ام را انتخاب کنید و انتخاب کنید دزدان خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام مدارکم را خانه شکنی کرده‌اند.

یکی در میان طعمه‌های این گروه نیروی محرک عالی خودروی تیبا بود. وی همراه خود مصرف کردن شیرموز مسموم کدام ممکن است سارقان به او می رود رفتن با کرده بوده اند قبلی روز به کما گذشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید {خودرو} وی خانه شکنی شده بود. او می رود پس به همین دلیل اینکه به همین دلیل بیمارستان مرخص شد در داخل مکان‌های {خرید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخلیه خودرو مدام جست‌وجو می‌کرد به همان اندازه اینکه چشمش به {عکس} خودرو خودش افتاد کدام ممکن است در بازار {آگهی} شده بود.

خودرو را {زیر} هزینه {آگهی} کرده بوده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید او می رود همراه خود شماره‌ای کدام ممکن است پای آن قرار است نوشته شده بود تصمیم گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تامین کننده قرار گذاشت. وی ماجرا را به پلیس اطلاع داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین نتیجه در دستگیری 2 نفر به همین دلیل اعضای باند خانه شکنی شد. متهمان اعتراف کردند تخصصی ایجاد می کند کپک عالی باند شش نفره ورزش دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود اطلاعاتی کدام ممکن است ممکن است در داخل اختیار پلیس قرار دادند تمام اعضای این باند یکی پس به همین دلیل یکی دیگر دستگیر شدند.

نقشه عجیب و غریب برای خانه شکنی به همین دلیل خانم محل اقامت دار

مأموران قلابی در همه زمان ها در داخل کمین می توانید داشته باشید هستند. مأموران قلابی همراه خود نقشه‌هایی به سراغ می توانید داشته باشید می‌آیند کدام ممکن است حتی به ذهن جن هم نمی‌رسد. مأموران قلابی در داخل اجرای نقشه‌های شخصی به همین دلیل مهندسی معکوس استفاده بیشتر از می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود راه اندازی رعب را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگرانی در داخل می توانید داشته باشید نقشه شخصی را واقع بینانه کنند. نقشه‌های کاملاً متفاوت همراه خود ترفندهای زشت، راهی که در آن‌هایی کدام ممکن است تبهکاران برای موفقیت در {اهداف} شوم شخصی استفاده بیشتر از می‌کنند. {در این} گزارش مجدد به سراغ ماجرای هولناکی گذشت‌ایم کدام ممکن است برای یک دختر تهران رخ داد. ماجرایی کدام ممکن است می‌توانست به هزینه جان او می رود تمام شود.

ماجرا به صبح یکی در میان روزهای بهمن ماه امسال بازمی گردد، وقتی کدام ممکن است خانم محل اقامت خانم جوانی در داخل تهران به صدا در داخل به اینجا رسید. خانم نوجوان گوشی آیفون محل اقامت را کدام ممکن است درو کردن صدای مردی به همین دلیل آن قرار است طرف آیفون به گوش رسید. شخص همراه خود لحنی فقطً مناسب ذکر شد زن به همین دلیل طرف جیب دادگاه ابلاغیه دارید. گوش دادن به آن عبارت ابلاغیه نگرانی را به جان خانم نوجوان انداخت.

خانم نوجوان فوری به همین دلیل پله‌ها زیرین به اینجا رسید، شخص جوانی تخصصی ایجاد می کند دستش تحت تأثیر نامه بود برگه‌ای کدام ممکن است اسم را انتخاب کنید و انتخاب کنید زن عضو خانواده نوجوان روی آن قرار است بود را تأیید شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضا کرد برای تکامل دادند {مشخصات} کارت بازی سراسری شخصی را نماد دهد. خانم نوجوان هم کدام ممکن است ادامه دارد در داخل شوک ماجرا به حرکت می‌برد برای برای آغاز کردن کارت بازی سراسری یک بار دیگر به طرف واحد محل اقامت شخصی سر خورد.

اولیه قدم به همین دلیل نقشه شوم شخص نوجوان گرفته بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید حالا نیاز به وارد بخش دوم نقشه می‌شد. او می رود به خانم نوجوان ذکر شد برای اینکه یک بار دیگر حل و فصل نیایید پایین درواحد محل اقامت می‌ایستم. نقشه دقیق به همین دلیل آب در داخل به اینجا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخص را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانم در کنار هم به واحد مراجعه می‌کنند. خانم نوجوان بی خبر به همین دلیل حادثه شومی تخصصی ایجاد می کند انتظارش است وارد محل اقامت می‌شود با این وجود د رخانه را نمی‌بندد. آنها شخص وارد محل اقامت شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل را پایین سرش می‌بندد.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید حالا وقت اجرای مرحله پایانی نقشه است. دزد پس به همین دلیل اینکه خانم نوجوان را خرد شدن قرار داد سپس انگشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایش را می‌بنند. هرچه طلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول نقد در داخل محل اقامت بود را به خانه شکنی برد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانم نوجوان را به امان خدا رها کرد. بعدازظهر کدام ممکن است یکی در میان روابط برای مقابله با بر می‌گردد همراه خود صحنه‌ای هولناک روبه‌رو می‌شود. خانم نوجوان این موارد جانش نجات پیدا کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل پلیس تقاضا پشتیبانی کردند.

ماجرای هولناکی کدام ممکن است برای خانم نوجوان رقم خورد زنگ هشداری است برای ساکنان. همراه خود اینکه پلیس بارها و بارها کسب اطلاعات در مورد مأموران پلیس قلابی، ضابطان قضائی قلابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی مأموران آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحت تأثیر قرار دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزین قلابی هشدارهای زیادی دانش است با این وجود متأسفانه ادامه دارد شاهد ماجراهایی هستیم کدام ممکن است نماد می‌دهد عالی شهروند به سادگی در داخل فریب تبهکاران می‌افتد.

{قتل} دوست خوب برای کتانی گرانقیمت

معامله با به این {پرونده} به همین دلیل مردادماه 12 ماه ۱۴۰۰ آرزو می کنند {انتقال} پیکر خونین مرد ۱۸ ساله‌ای به تماس گرفتن بهزاد به بیمارستان در داخل جنوب تهران به راه اندازی شد. وی کدام ممکن است به همین دلیل ناحیه سینه چاقو خورده بود خرس {درمان} قرار گرفت با این وجود ساعتی بعد به خونریزی از حداکثر تسلیم نابودی شد.

شواهد نماد می‌داد بهزاد در داخل {درگیری} همراه خود دوست خوب ۲۰ ساله شخصی به تماس گرفتن پرهام کشته شده است. همراه خود افشای این ماجرا مأموران پلیس مقابل محل اقامت پدری پرهام در داخل مولوی رفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید وی را بازداشت کردند. متهم نوجوان در داخل مشابه بازجویی مقدماتی به {درگیری} همراه خود دوست خوب شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {قتل} اعتراف کرد.

وی در داخل تشریح چیزهای بی اهمیت ماجرا ذکر شد: من خواهم کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهزاد مدت زمان‌ها بود همراه خود هم دوست خوب بودیم. او می رود قبلی ماه در گذشته مبلغ 2 را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیم میلیون تومان به همین دلیل من خواهم کرد پول نقد قرض کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرار بود به همان اندازه هفته بعد آن قرار است را به من خواهم کرد پس بدهد با این وجود {هر} موارد می‌ذکر شد وضع پولی خوبی ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل من خواهم کرد مهلت می‌خواست. چون ما همراه خود هم دوست خوب‌های صمیمی بودیم من خواهم کرد قبول می‌کردم. فینال موارد بهزاد مقابل محل اقامت ما به اینجا رسید به همان اندازه همراه خود من خواهم کرد صحبت تنبل کدام ممکن است چشمم به کتانی‌های نو او می رود افتاد. به همین دلیل او می رود پرسیدم کتانی‌ها را به چه قیمتی خریده است. وقتی لکه بینی کردم مبلغ زیادی بابت کتانی دانش {در حالی که} قرض مرا پس نمی‌داد به او می رود اعتراض کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالا این ماده همراه خود هم نگران شدیم.

بهزاد به رویم چاقو کشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید من خواهم کرد از هر نظرً توقع چنین رفتاری را به همین دلیل او می رود نداشتم. من خواهم کرد هم برای حفاظت به همین دلیل خودم خیلی خودم چاقوی ضامن {داری} را تخصصی ایجاد می کند جیب داشتم بیرون از در آوردم. می‌خواستم موفق به کتف او می رود بزنم با این وجود چاقو نامطلوب به سینه او می رود آمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید من خواهم کرد کدام ممکن است ترسناک بودم ناپایدار کردم. تصور کنید من خواهم کرد خصومتی همراه خود بهزاد نداشتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به هیچ وجه خوشحال به نابودی او می رود نبودم. بعد به همین دلیل {قتل} ترسیدم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناپایدار کردم. چون پاپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید مادرم به همین دلیل هم از راه دور‌اند سراغ خواهر ۹ ساله‌ام رفتم به همان اندازه برای فینال موارد او می رود را ببینم. یک بار دیگر برای مقابله با برگشته بودم کدام ممکن است دستگیر شدم.

آرزو می کنند اظهارات مرد نوجوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوباره کار کردن صحنه خلاف قانون {پرونده} وی به بخش ۱۰ جیب دادگاه کیفری عالی استان تهران فرستاده شد به همان اندازه سریع به خلاف قانون وی معامله با شود. این در داخل حالی است کدام ممکن است سرپرست بهزاد برای پرهام تصمیم قصاص درخواست شده است‌اند.

کلید سطل بالای عالی میلیارد تومانی

عالی میلیارد تومان طلا کدام ممکن است به مغالطه در داخل سطل {زباله} انداخته شده بود، همراه خود پیگیری پلیس توجه شهرستان کنگان استان بوشهر به همین دلیل محل اقامت شخص {زباله}‌کروی پیدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید عرضه صاحبش شد. شخص {زباله}‌کروی همراه خود کرایه خودروی دربستی آرزو داشت به اصفهان برود را انتخاب کنید و انتخاب کنید طلاها را بفروشد تخصصی ایجاد می کند اجرای نقشه شخصی ناکام ماند.

اولیه صحنه کدام ممکن است شخص نوجوان بعد به همین دلیل حق ورود به محل اقامت شخصی در داخل یکی در میان محله‌های کنگان همراه خود آن قرار است روبه‌رو شد، برگه‌ای بود کدام ممکن است شریک زندگی او می رود روی آن قرار است نوشته بود «یادت نره». این 2 عبارت برای ممکن است درست مثل رمز گاوصندوقی عالی میلیاردی بود. برگه را درو کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جهت سطل {زباله} سر خورد. در داخل آن قرار است را باز کرد با این وجود همراه خود صحنه‌ای روبه‌رو شد کدام ممکن است باورش طاقت فرسا بود. هیچ اثری به همین دلیل معامله بسته طلاها نبود، طلاهایی کدام ممکن است در گذشته به همین دلیل بازدید درون سطل {زباله} مخفی کرده بود.

شخص نوجوان نیز اظهار می‌تنبل: رفتار داشتیم {هر} وقت به تور می‌رفتیم، طلاهای همسرم را در میان بسیاری فویل آلومینیومی پیشرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل سطل {زباله} مخفی می‌کردیم. قبلی وقت در گذشته در داخل محله ما یکی در میان اهالی یادش گذشت بود طلاها را به همین دلیل سطل بردارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کنار {زباله} بیرون از در گذاشته بود. برای این‌کدام ممکن است این اتفاق برای ما رخ ندهد، برگه‌ای روی در داخل می‌چسباندیم به همان اندازه یادمان نرود اول طلاها را به همین دلیل سطل {زباله} برداریم. ۲۸ فروردین امسال برای عیادت به همین دلیل {مادر} همسرم {راهی} شیراز شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد به همین دلیل 2 روز وقتی برای مقابله با برگشتیم اثری به همین دلیل طلاها نبود.

این زوج ابتدا تصور کردند دزدی وارد محل اقامت شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید طلاها را خانه شکنی کرده با این وجود همراه خود وارسی محل اقامت متوجه شدند تمام راهی که در آن‌های حق ورود به محل اقامت مسدود است. عالی‌موارد اکنون نیست آنچه در گذشته به همین دلیل بازدید رخ دانش بود را خرید کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریافتند، در گذشته به همین دلیل بازدید شخص نوجوان طلاها را مخفی کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد سراغ خودرو گذشت بود به همان اندازه آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید روغنش را چک تنبل.

شریک زندگی وی هم ناگهانی به همین دلیل مخفی کردن طلاها، کیسه را درون سطل مکانیزه مخلوط‌آوری {زباله} در داخل نزدیکی منزل می‌اندازد «طلاهای همسرم در کنار 2 ساعت رادو را کدام ممکن است عالی میلیارد تومان قطعا ارزش آن را دارد داشت درون سطل {زباله} انداخته بودیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید وقتی فهمیدیم 2 روز به همین دلیل آن قرار است قبلی بود. هیچ امیدی به جستجو کردن طلاها نداشتم. همراه خود پلیس تصمیم بدست آوردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماده را اطلاع دادم.

همراه خود گزارش این خانوار پای پلیس به ماجرا باز شد. سرهنگ رهام رضایی، فرمانده انتظامی شهرستان کنگان استان بوشهر کدام ممکن است همکارانش در داخل پلیس توجه همراه خود حس کارآگاهی شخصی توانسته بوده اند، طلاهای بی جا را بعد به همین دلیل ۲۴ ساعت به این زوج بازگرداند، اظهار کرد: متأسفانه تصوری بین عامه افراد ممکن است وجود داشته باشد کدام ممکن است اگر طلا را میان فویل آلومینیومی قرار دهند، همراه خود سیستم‌های طلایاب قابل مانیتور نخواهد بود. این خانوار نیز طلاها را در میان بسیاری فویل قرار دانش را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل سطل {زباله} مخفی کرده بوده اند با این وجود ناهماهنگی ممکن است باعث شد، طلاها را در داخل سطل {زباله} بیرون از در به همین دلیل محل اقامت بیندازند.

اولیه راهکاری کدام ممکن است به افکار کارآگاهان رسید، بررسی اجمالی دوربین دیجیتال‌های مداربسته احاطه محل اقامت شاکی بود با این وجود هیچ‌کدام به همین دلیل دوربین دیجیتال‌ها سطل مشخص شده را محافظت نمی‌داد. در داخل بررسی اجمالی تصاویر حرکتی دوربین دیجیتال‌های اکنون نیست، متوجه شخص {زباله}‌گردی شدند کدام ممکن است کیسه‌ای در داخل انگشت داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سطل‌ها را وارسی می‌کرد. جاده سیر {حرکت} او می رود را بررسی اجمالی کرده و ضمانت شده شدند، او می رود سطل {زباله} مشخص شده را جست‌وجو کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمالات برداشتن طلاها به همین دلیل سوی او می رود ممکن است وجود داشته باشد. حالا نیاز به شناسه این شخص ایجاد می‌شد.

شاکی عکسی به همین دلیل چهره این شخص را چاپ کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سراغ افرادی سر خورد تخصصی ایجاد می کند آن قرار است قلمرو ضایعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید {زباله} مخلوط می‌کردند. همراه خود نمایش {عکس} به ممکن است بعد به همین دلیل ۲۴ ساعت اسم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخورد شخص {زباله}‌کروی را پیدا کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در یک روز واحد در کنار سرگرد مقابل محل اقامت او می رود رفتند. رضایی خاطرنشان کرد: وقتی شخص {زباله}‌کروی در داخل را باز کرد مأمور پلیس در کنار شاکی، کارت بازی شخصی را تأیید شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب اطلاعات در مورد ماجرای طلاها پرسید با این وجود شخص منکر {زباله}‌گردی بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌ذکر شد کارش بنایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چاه‌کنی است.

او می رود در داخل یکپارچه وقتی همراه خود توضیحات پلیسی روبه‌رو شد، قبول کرد طلاهای شاکی را پیدا کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل محل اقامت‌اش است. به درون سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد به همین دلیل ۱۰ {دقیقه}، شاکی را برای مقابله با شخصی {دعوت} کرد. طلاها را در داخل باغچه محل اقامت‌اش دفن کرده بود. آن قرار است را بیرون از در آورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عرضه شاکی داد.» بررسی اجمالی‌های تا حد زیادی تأیید شد، شخص {زباله}‌کروی برای صبح روز بعد خودرویی دربست استخدام کرده بود به همان اندازه به اصفهان برود را انتخاب کنید و انتخاب کنید طلاها را بفروشد با این وجود همراه خود اقدام به زودی شاکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلیس، ناکام ماند.