به کاهش 2.3 درصدی کامل خانه شکنی ها در داخل ایام نوروزبه گزارش خبرنگار ایمنا، سرهنگ حسین ترکان ذکر شد: در داخل قالب نوروزی امسال 35 لشکر پلیس کمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید جستجو در داخل استان اصفهان با قصد راه اندازی ایمنی عادی در داخل استان اصفهان سرزنده شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل همه شما توان را انتخاب کنید و انتخاب کنید چشم اندازها خارج از آن جلوگیری از این امر استفاده بیشتر از شد. . جنایات نخست گرفت. بازرسان پلیس نیز در داخل وارد کنید شهرستان {مستقر} هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت مرتب ای بر نحوه ورود به جنایتکاران به جنبش دارند.

وی همراه خود مقوله ای اینکه دردسر {شبانه روزی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات مرتب بازپرسان نتیجه در بهبود 4.8 درصدی دستگیری سارقان در داخل استان اصفهان شد، افزود: این اقدامات ممکن است حتی نتیجه در به کاهش 32 درصدی خانه شکنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به کاهش 22 درصدی خانه شکنی به دلیل فروش ها شد. در داخل دستگیری ها، در موضوع سارقان، خانه شکنی دوچرخه، به کاهش 42 درصدی خانه شکنی احشام، به کاهش 40 درصدی در داخل بسته نرم افزاری بندی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به کاهش 6.5 درصدی در داخل قرقره را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوم.

بهبود 4.2 درصدی در داخل بالقوه پیدا می کند پلیس

رئیس پلیس اعلان استان اصفهان همراه خود مقوله ای اینکه مجموع خانه شکنی ها در داخل استان اصفهان در داخل نوروز امسال 2.3 شانس به کاهش داشته است، شکسته نشده داد: {در این} مدت زمان نسبت به قالب نوروزی 12 ماه قبلی 4.2 شانس بهبود توان کشفی پلیس اعلان استان داشت. .

را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل پیدا می کند 170 میلیارد ریال اموال مسروقه کارآگاهان پلیس اعلان اصفهان در داخل نوروز امسال را انتخاب کنید و انتخاب کنید عرضه به مالباختگان خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایجاد کرد: اموال مکشوفه جای می دهد {خودرو}، موتورسیکلت، طلا، کامپیوتر لپ تاپ، سیستم های صوتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات {خودرو} است. . را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجزا

انهدام 2 خانه شکنی باندی در داخل نوروز امسال

سرهنگ ترکان به انهدام 2 باند خانه شکنی در داخل نوروز امسال شناسایی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: یکی در همه این باندها تحمل محافظت افسری اقدام به خانه شکنی می کردند کدام ممکن است کارآگاهان استان فارس ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستگیر شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باند اکنون نیست نیز سرزنده در داخل خانه شکنی به دلیل فروش ها

وی خاطرنشان کرد: در داخل قالب نوروزی امسال کدام ممکن است به دلیل 25 اسفند لغایت 13 فروردین تحمیل شد، همراه خود دردسر کارآگاهان پلیس اعلان استان اصفهان 261 سیستم {خودرو} را انتخاب کنید و انتخاب کنید 186 سیستم موتورسیکلت در داخل استان پیدا می کند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مالباختگان عرضه دانش شد.