به 10 میلیون واحد مسکونی اخیر خواستن {داریم}به گزارش ایمنا به نقل به همین دلیل خبرگزاری صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیما، رستم قاسمی اظهار داشت: در موضوع شروع {دانشجویان} هر سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتانسیل عروسی قرار است به آنها بروند در داخل ملت، به بیش به همین دلیل 10 میلیون نفر اخیر خواستن {داریم} را انتخاب کنید و انتخاب کنید تا این مرحله 5 میلیون نفر در داخل مسکن مهر پرونده شناسایی کرده اند. سیستم حرکتی.”

وی افزود: بیش به همین دلیل 5 میلیون نفر در داخل سامانه تردد مسکونی پرونده شناسایی کرده اند کدام ممکن است اکثر قرار است به آنها بروند هر دو مستاجر هستند هر دو پشت بام اقامت کدام ممکن است قطعاً انواع بی خانمان ها به طور کلی است.

وزیر بهترین راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی در داخل خصوص مسکن تمیز اظهار داشت: آمارها حاکی به همین دلیل وجود حدود 2 را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیم میلیون محل اقامت تمیز در داخل ملت است کدام ممکن است گروه امور مالیاتی اقدامات مورد نیاز را برای اخذ مالیات مشارکت در اطلاعات است.

قاسمی افزود: در داخل راستای جهش تأمین، توسعه هر سال 1،000،000 محل اقامت در داخل تذکر گرفتیم کدام ممکن است بیش به همین دلیل 2 {سوم} آن قرار است مخصوصاً 860 هزار واحد در داخل کف دست توسعه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل 12 ماه اخیر مدل ها را عرضه خواهیم داد.

وی همراه خود خاص اینکه مسکن یکی در میان نیازهای ابتدایی افراد است، یکپارچه داد: بر ایده به برآورد مقدماتی در دید به 10 میلیون واحد مسکونی اخیر در داخل ملت خواستن {داریم}.

وزیر بهترین راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی اظهار داشت: خواستن مسکن در داخل پرونده سرمایه گذاری‌های مسکن شخصی را آرم اطلاعات است، با این وجود در داخل بخش تجارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری همچنان نسبت به توسعه‌های سایر مکان های بین المللی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور مجرب‌ها عقب هستیم. مهندسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی انسانی نیاز به در جهت عالی فناوری اخیر در داخل توسعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز {حرکت} کنند.» را انتخاب کنید و انتخاب کنید حفاظت در داخل زلزله را انتخاب کنید و انتخاب کنید …. عالی قدم.

قاسمی به مسائل عدم وجود پایین در داخل استانداری های ملت برای توسعه مسکن شناسایی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: در داخل صدد تعمیر این مسئله هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای باور آن قرار است اقدامات انتقادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهادی مشارکت در می دهیم.

وی محدودیت پایین را عجیب ترین مشکل مسکن عنوان کرد: در داخل زمان {برنامه ریزی} کشف کردن 4 میلیون واحد را ظرف 4 12 ماه می سازیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در موضوع مانترا 12 ماه به همین دلیل فناوری بیشتر مبتنی بر محبوبیت عناصر، مصالح را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکل از توسعه استفاده بیشتر از می کنیم.

وزیر بهترین راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی اظهار داشت: یکی در میان سیستم هایی کدام ممکن است {زیر} تذکر این وزارتخانه ورزش می تدریجی قلب تحقیقات ساخت است کدام ممکن است همراه خود همکاری نمایندگی های اطلاعات بنیان اقدامات مورد نیاز را برای ارتقای کیفیت بالا، روشنایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملکرد آفرینی مشارکت در اطلاعات است. قدرت در داخل رو به بالا زلزله.” کشف کردن خواهد آورد.

قاسمی نزدیک به اینکه برای تامین دارایی ها اعتباری 2 تفاهم نامه سرمایه گذاری بهترین راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی را دنبال می کنیم، افزود: عالی سری {درآمد} نیاز به به همین دلیل تخلیه پایین را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایین های شهرسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهد شد پایین های اقتصادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهر انباشت شود. خرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید {کار}. استفاده بیشتر از های ویژه ای کدام ممکن است به تحریم پشتیبانی می تدریجی. برای خرید {درآمد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقیقت این است {درآمد} استان نیاز به خرج شهرستان شخصی شود.

بخش حمل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقل بخشی اکنون نیست به همین دلیل سخنان شخصی نزدیک به توالی بهترین راه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد عظیم شهر، مسائل انتقادی را قابل انتساب به زیرساخت ها عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: در داخل فاز حمل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقل اثیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریلی ناشی از عدم ارتباط کریدورهای اولیه همراه خود پیشرفته ترین و پیشرفته ترین. را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل فاز حمل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقل نیز مسائل انتقادی ناشی از منسوخ شده در دسترس بودن را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرسوده در دسترس بودن ناوگان {داریم}.