بچه ها ورزشی های باحال ایرانی را در داخل نمایشگاه قرآن تخصص می کنندبه گزارش ایمنا موسسه زیبایی شناختی خلاق ماندیش شناخته شده به عنوان یکی در همه سرزنده ترین تیم ها در داخل زمینه انیمیشن ورزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستند امسال همراه خود حضور سرزنده در داخل فاز نوجوانان بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهمین نمایشگاه در سراسر جهان قرآن کریم شاهد اتفاقات جالبی به احتمال زیاد خواهد بود.

فاز بچه ها

ورزشی ساز: {در این} فاز بچه ها ورزشی های باحال ایرانی مشابه صفیر {عشق} را انتخاب کنید و انتخاب کنید مختار را مشارکت در می دهند. رئیس شورش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبرد عمارلی مواجه خواهید شد.

فاز {مسابقه}

{در این} فاز 2 شکل از {مسابقه} بین بازدیدکنندگان برگزار می تواند. اولیه شکل از {مسابقه} به زودی تحمیل می تواند. در داخل این سیستم به دلیل اعضا درخواست شده است می تواند به همان اندازه به سطوح خاصی به دلیل ورزشی برسند. هرکس {زودتر} به آن است برسد دریافت کرد {مسابقه} است. {مسابقه} شکل از دوم منصفانه {مسابقه} بین قبلی نفر به احتمال زیاد خواهد بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریافت کرد بسته شدن جایزه اکتسابی می تنبل.

دپارتمان کارگاه

{در این} فاز با اشاره به ابزار زمانبندی کارگاه های دانشگاهی همراه خود ماده موضوع سواد، شناسه نوجوانان در داخل ورزشی، آمادگی برای لذت بردن سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزشی نویسی شیفته اساتید عنوان شناخته شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید {حرفه ای} تدریس می تواند.

مسابقه طاق قرآنی (در گذشته به دلیل برگزاری)

این مسابقه پس به دلیل نوک نمایشگاه قرآن ثابت است. عاشقان می توانند در کل برگزاری نمایشگاه همراه خود بهره مندی از کارگاه های {تخصصی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسط مکان {زیر} برای شرکت کردن ساختار سند عنوان کنند. در نهایت نمایشگاه به ساختار های برگزیده شده جوایزی اهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای توسعه ورزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انیمیشن فراهم کردن می تواند.