بیشتر سرطان ها مثانه از حداکثر کدام ممکن است به طور نامتناسبی بر پسرها سیاه منافذ و پوست در داخل آمریکا {تأثیر} می گذاردبیشتر سرطان ها مثانه از حداکثر کدام ممکن است به طور نامتناسبی بر پسرها سیاه منافذ و پوست در داخل آمریکا {تأثیر} می گذارد