بیش به دلیل 500000 بازدید خیابان ای گزارش / اعزام را انتخاب کنید و انتخاب کنید پذیرش بیش به دلیل 2 میلیون مسافر اثیریبه گزارش ایمنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نقل به دلیل وزارت راهی که در آن را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی، امیر محمود الغفاری آمار پروازهای نوروزی را به دلیل 25 اسفند 1380 به همان اندازه 12 فروردین 1401 در داخل فاز های راهی که در آن، ریلی، اثیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریایی معرفی شد.

وی افزود: بر مقدمه آمار معرفی شده {در این} مدت زمان مانند 5263 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 283 مسافر در داخل خیابان های محله ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید 534 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 329 بازدید خیابان ای داخل به گزارش رسیده است.

معاون {برنامه ریزی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مدیریت} دارایی ها وزارت راهی که در آن را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی خاطرنشان کرد: در داخل بخش ریلی در داخل دوره گفتن شده 3 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 292 بازدید ریلی مشارکت در را انتخاب کنید و انتخاب کنید 1،000،000 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 220 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 546 نفر آواره شدند.

غفاری یکپارچه داد: این آمار جای می دهد 2 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 118 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 949 نفر در داخل فاز هوانوردی داخل را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارج از کشور را انتخاب کنید و انتخاب کنید 17 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 171 پرواز در داخل فاز داخل را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارج از کشور است.

وی ذکر شد: در داخل فاز دریایی وارد کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید خروجی {مسافران} دریایی ۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۷۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۵۲ نفر، وارد کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید خروجی مسافران دریایی ۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۲۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۸۰ نفر، وارد کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید خروجی کشتی‌های مسافربری ۲۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۸۶ نفر است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید وارد شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خروج کشتی ها 2,550,072 اتومبیل اوقات فراغت به گزارش رسیده است.

به آگاه معاون {برنامه ریزی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مدیریت} دارایی ها وزارت راهی که در آن را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی، در داخل دوره گفتن شده 336 تصادف نتیجه در فوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید 4 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 141 تصادف نتیجه در جرح شد کدام ممکن است {متاسفانه} 464 نفر در داخل محل جان باختند.