بیش به همین دلیل 5000 سیاره تایید شده بیرون به همین دلیل منظومه شمسی ممکن است وجود داشته باشدبه گزارش ایمنا، ناسا تایید کرده است کدام ممکن است {در حال حاضر} بیش به همین دلیل 5000 سیاره تایید شده بیرون به همین دلیل منظومه شمسی ممکن است وجود داشته باشد.

در بازتاب‌ای 9 چندان در اطراف، بشریت در داخل پیشرفته اقامت می‌کرد کدام ممکن است انواع کمی فقط به همین دلیل سیاره‌های شناخته‌شده، همه شما به در اطراف خورشیدی می‌چرخند، با این وجود دسته جدیدی به همین دلیل اکتشافات میوه ها علم را نماد می‌دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون بیش به همین دلیل 5000 سیاره فراخورشیدی ممکن است وجود داشته باشد.

js کریستنسن، آرشیودار را انتخاب کنید و انتخاب کنید محقق در داخل موسسه ناسا برای علوم سیاره فراخورشیدی در داخل موسسه فناوری کالیفرنیا در داخل کارشناسی ارشداو می رود در داخل اطلاعیه ای اظهار داشت: «این به ساده منصفانه عدد معمولاً نیست. {هر} کدام به همین دلیل قرار است به آنها بروند دنیای جدیدی هستند. منصفانه سیاره فقط اخیر “من خواهم کرد تقریباً در مورد {هر} منصفانه سرگرمی زده هستم، در نتیجه ما یک چیز تقریباً در مورد قرار است به آنها بروند نمی دانیم.”

دانشجویان ممکن است حتی سیاراتی را پیدا می کند کرده اند کدام ممکن است به در اطراف بیش به همین دلیل منصفانه ستاره می چرخند، حتی در میان قرار است به آنها بروند به در اطراف بقایای ستارگان بی جان به تماس گرفتن کوتوله های سفید می چرخند.

منبع مفید: فارس