بی خوابی باعث مشکلات وزنی در داخل فراگیر معده می تواند باشدتیمی به همین دلیل محققان پیدا کردن جدیدی را برای اطمینان از ارتباط بین بی خوابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چربی ها معده مشارکت در دادند. برای این منظور، آنها خواهند شد 12 شخص مفید را از طریق چند قبلی هفته مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند به همان اندازه مطمئن کنند کدام ممکن است چند قبلی ساعت می خوابند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برنامه کاهش وزن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوردن نشاط آنها خواهند شد را بررسی اجمالی کنند. مشارکت کنندگان در داخل پیدا کردن اضافه وزن {نبودند} را انتخاب کنید و انتخاب کنید بین 19 به همان اندازه 39 12 ماه داشتند.

در کل 4 روز اول، کل شما مشارکت کنندگان در داخل پیدا کردن {اجازه} داشتند 9 ساعت بخوابند. پس به همین دلیل 2 هفته، به همین دلیل نیمی به همین دلیل اشخاص حقیقی درخواست شده است شد کدام هرکدام شب به ساده 4 ساعت پیدا کردن کنند. کل شما مشارکت کنندگان می توانند در کل روز {هر} چقدر کدام ممکن است می خواهند بخورند. {افرادی که} خیلی کمتر می خوابند، به طور {متوسط} ​​حدود 300 انرژی تا حد زیادی به همین دلیل {افرادی که} 9 ساعت می خوابند، خریداری شده می کنند.

{نتایج} تحقیق نمایشگاه ها {افرادی که} خیلی کمتر به همین دلیل باقیمانده نیمه های معده می خوابند 9 شانس چربی ها بیشتری نسبت به سایرین دارند. چون آن است برای قطعی است، چربی ها معده تهدید ابتلا به {بیماری} هایی معادل {بیماری} قلبی، آلزایمر، سکته مغزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیابت سبک 2 را بهبود می دهد. محققان دریافته‌اند کدام ممکن است بی‌خوابی تهدید بهبود چربی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی دریافتی معده را حتی در داخل بین بزرگسالان نوجوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفید بهبود می‌دهد. {نتایج} این تحقیق {اهمیت} خواب را توسط می آید تا حدودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیفی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاثیر آن قرار است بر سلامت انسان را نمایشگاه ها.

{نتایج} این پیدا کردن در داخل روزنامه American College of Cardiology چاپ شده شد.