تأمین اطلاعات بنیان یک روش اقتضایی در داخل {شرایط} موجود ملت استعبدالمجید شیخی در داخل ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار ایمنا گفت: نامگذاری 12 ماه ها باعث انسجام عقیدتی در داخل ساختار اتاق در نظر گرفته شده {مدیریت} مقرون به صرفه ملت می تواند باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ماده موضوع در داخل 12 ماه های جدیدترین به خوانایی نمایان شده است. نظام مقدس جمهوری اسلامی چیزهای اخیر متنوع را به جهانیان راه اندازی شد کرده است. نامگذاری سالها نیز یکی در همه نوآوری های جمهوری اسلامی ایران برای جهانیان است. بین المللی تخصصی ایجاد می کند آن قرار است کل شما برای بهبود {بهره وری}، تأمین، توانایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکوفایی سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد مقرون به صرفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی دردسر می کنند.

وی افزود: مقام معظم مدیریت در داخل دهه گذشته قبلی تاکید کردند کدام ممکن است جمهوری اسلامی در داخل {شرایط} نبرد مقرون به صرفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیبایی شناختی قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز به همراه خود آنچه جهاد تفسیری هدایت می تدریجی این فرهنگ سازی ها افزایش شود. در داخل 2 سه 12 ماه قبلی مداوم به نبرد کل شما جانبه مقرون به صرفه دشمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش بنیان مقرون به صرفه ملت شناخته شده به عنوان منصفانه انتخاب ردیابی کردند.

این کارشناس مقرون به صرفه ذکر شد: در داخل 43 12 ماه قبلی در نتیجه تأثیر می گذارد غرب زدگان در داخل بدنه {مدیریت} مقرون به صرفه ملت در داخل تعداد زیادی از فرهنگ سازی های مقرون به صرفه به های رضایت بخشی کف دست نیافته ایم. بعد از همه در داخل تعدادی از شاخه های مقرون به صرفه کدام ممکن است احکام را انتخاب کنید و انتخاب کنید {اهداف} اسلامی رعایت شده است، حاصل شده است.

شیخی افزود: اهتمام را انتخاب کنید و انتخاب کنید کانون اصلی مقام معظم مدیریت بر تأمین اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال زایی راهبردی مماس در داخل {شرایط} موجود است. در نتیجه این {درمان} بیکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تورم بالاست. نقطه ضعف در داخل راه اندازی اشتغال را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأمین اطلاعات بنیان منجر به تورم 2 رقمی بالای 40 شانس در داخل 2 12 ماه قبلی شده است.

وی شکسته نشده داد: قیمت بیکاری بالای 10 شانس همراه خود تورم 40 شانس شدید کشنده ای است. تأمین داده ها {به روز} را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات بنیان مورد نیاز است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است حتی نیاز به آمادگی راه اندازی جایگزین های شغلی برای باند ملت را داشته باشیم. ممکن است حتی همراه خود اجرای ساختار بهبود باند، {شرایط} کاری صحیح برای فناوری های بلند مدت راه اندازی می تواند باشد.

این کارشناس مقرون به صرفه تاکید کرد: تأمین {نیروی کار} اطلاعات بنیان راهبرد پیشرفته ترین و پیشرفته ترین خواهد بود، احتمالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید {نباید} به 1 12 ماه {محدود} شود. انتخاب پیشنهادی مقام معظم مدیریت در داخل 12 ماه جاری در واقع می تواند زمینه ساز تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید باور انتخاب یکی دیگر باشد یا نباشد کدام ممکن است نزدیک به {شرایط} داخل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بین المللی ملت مطرح ممکن است.

شیخی تاکید کرد: برای تعیین جایگزین های شغلی تا حد زیادی محلی نیازمند راه اندازی خوب ارزش افزوده انفجاری محلی هستیم به همان اندازه توانایی {خرید} کامل محلی بهبود یابد کدام ممکن است بیشتر مبتنی بر تأمین اطلاعات است. گام تکمیلی، راه اندازی کمتر از جایگزین های شغلی در داخل بخش ورزش ها است به همان اندازه {درآمد} حاصله به طور عادلانه meting out شود. {در این} زمینه، قابلیت تامین تقاضای {بازار} نیاز به همراه خود همسان سازی تأمین در کنار باشد یا نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقیقت این است درونی سازی هم افزایی راه اندازی شود به همان اندازه شاهد رشد کل ملت باشیم.