تحریک را انتخاب کنید و انتخاب کنید خونریزی کودک نوپا مغزی، پاداش جدیدترین کرونا!به گزارش ایمنا، پیدا کردن جدیدترین عالی ترین پژوهشی است کدام ممکن است {تا} به در امروز با توجه به عواقب {عفونت} کووید-19 بر ذهن همراه خود پیدا کردن پستانداران غیر انسانی اجرا شده است. این پیدا کردن تأیید شد کدام ممکن است {عفونت} همراه خود ویروس SARS-CoV-2 کدام ممکن است باعث COVID-19 می تواند باشد، مهم نیست عمق {بیماری}، ممکن است خوب نتیجه در تحریک عصبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خونریزی های کودک نوپا مغزی شود کدام ممکن است ممکن است به طور اضافی توضیح برای بارهای {علائم} عصبی گزارش شده باشد یا نباشد. مشتاق در مورد مبتلایان

این پیدا کردن تریسی فیشر به دلیل قلب سراسری تحقیقات پستانداران تولان (تولان) تمام شد. تحقیقات مقدماتی مشتاق در مورد این گروه تأیید شد کدام ممکن است {عفونت} SARS-CoV-2 باعث خونریزی کودک نوپا در داخل ذهن می تواند باشد. این یافته های مقدماتی آنقدر در داخل اوایل {بیماری} به انگشت به اینجا رسید کدام ممکن است کارشناسانی این پیدا کردن نمایندگی نداشتند شک داشتند. در داخل آن خواهد شد مرحله، {علائم} عصبی ادامه دارد در داخل مبتلایان انسانی تعیین نشده بود.

فیشر او می رود می‌گوید: «من می روم دهه گذشته‌ها روی سیستم عصبی مرکزی تجزیه و تحلیل کرده‌ام، {تا} {جایی} کدام ممکن است متوجه شدم یک چیز روال به تذکر نمی‌رسد. فیشر گروه او می رود خوب سال را صرف تایید این یافته های مقدماتی کرد، {در حالی که} سایر محققان برخاستن به یافتن شواهدی به دلیل {علائم} عصبی درست مثل در داخل انسان کردند.

محققان دریافتند کدام ممکن است علاوه بر این خونریزی های کودک نوپا، تحریک از حداکثر در داخل ذهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید {آسیب} به سلول های عصبی ممکن است وجود داشته باشد. فیشر او می رود می گوید کدام ممکن است {آسیب} عصبی همراه خود عمق {بیماری} تنفسی ارتباطی ندارد. این بدان معناست کدام ممکن است بارهای حیواناتی کدام ممکن است به ساده {علائم} خفیف کووید-19 را نماد دادند، {آسیب} عصبی را نیز تخصص کردند.

محققان گفتند: “این عواقب در داخل همه شما حیوانات {آلوده}، مهم نیست عمق {بیماری}، تبصره شد، کدام ممکن است نمایشگاه ها هیپوکسی ممکن است به طور اضافی خوب عارضه شایع {عفونت} باشد یا نباشد.” حتی خوب افت خفیف با این وجود ادامه دار در داخل درجه اکسیژن ممکن است به طور اضافی باعث {آسیب} شود، به طور قابل توجهی به نورون هایی کدام ممکن است به نظر می رسد مانند است {در این} پیدا کردن اساساً بیشترین {آسیب} را دیده اند.

این یافته ها به توالی شواهد معادل با عواقب کووید-19 بر ذهن می افزاید. این تحقیق حتی می تواند به روشن سازی فراوان به دلیل {علائم} عصبی حاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مداوم مربوط به این {بیماری}، به دلیل خستگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرگیجه گرفته {تا} امتیازات معادل با سلامت روان پشتیبانی می تنبل.

محققان خاطرنشان می کنند کدام ممکن است یافته های قرار است به آنها بروند محدودیت هایی دارد، به طور قابل توجهی اینکه حیوانات {مورد استفاده در} این پیدا کردن مسن تر بوده اند. ادامه دارد مطمئن معمولاً نیست کدام ممکن است او می رود پس به دلیل توقف این سمت چه خواهد کرد. برای {پاسخ به} این سوالات، تحقیق مزمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیگیری مزمن مبتلایان کووید-19 لازم است.

منبع مفید: ایسنا