تحریک کردن امتحانات بسته شدن به دلیل اول خرداد/تشریح نحوه طراحی سوالات را انتخاب کنید و انتخاب کنید برگزاری آزمون


به گزارش ایمنا به نقل به دلیل وزارت آموزش، امتحانات بسته شدن الهام {دوازدهم} روز به روز را انتخاب کنید و انتخاب کنید بزرگسالان، تمرین به دلیل راهی که در آن در اطراف را انتخاب کنید و انتخاب کنید داوطلبان آزاد منطقه‌های شاخه نظری فاصله دوم متوسطه در داخل نوبت دوم خردادماه 12 ماه تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ به این رئوس مطالب ادعا می شود:

آغاز امتحانات نهایی از اول خرداد/تشریح نحوه طراحی سوالات و برگزاری آزمون

محسن زارعی، رئیس قلب سنجش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایش کیفیت بالا دانشگاهی دانستن درباره برگزاری امتحانات نوک 12 ماه تحصیلی توضیحاتی فراهم کردن کرده کدام ممکن است {به طور خلاصه} به آن خواهد شد ردیابی می‌شود:

– نزدیک به استمرار تمرین حضوری داده ها‌آموزان در داخل 12 ماه تحصیلی جاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تدریس تمام محتوای کتب درسی، ارزشیابی توسعه تحصیلی نوبت دوم تمام فاصله‌های تحصیلی به روش «حضوری» را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر ایده آئین‌نامه‌های دانشگاهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزشیابی مشارکت در می‌شود.

– سوالات امتحانات بسته شدن الهام {دوازدهم} دانشکده ها روز به روز، بزرگسالان، تمرین به دلیل راهی که در آن در اطراف را انتخاب کنید و انتخاب کنید داوطلبان آزاد شاخه نظری در داخل نوبت خردادماه 12 ماه تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ مطابق بارم‌ بندی تصمیم گیری شده گروه پژوهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابزار‌ریزی دانشگاهی با بیرون حذفیات طراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به صورت دیجیتال به بخش‌های امتحانی در سراسر اطراف ملت انتشار می‌شود.

– به دلیل اولیای داده ها‌آموزان حساب کردن می‌رود همراه خود فراهم کردن {شرایط} بهترین در داخل ایام باقی‌مانده 12 ماه تحصیلی در داخل به دست آوردن مشکل فرزندان‌شان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان دانشگاهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورشی دانشکده ها در داخل 12 ماه تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراهی بیشتری مبذول کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدیهی است دانشمندان هم این یک ضرورت است همراه خود ابزار‌ریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتکار به دلیل این شانس به عالی نحو استفاده بیشتر از کنند.

– داده ها‌آموزان اذیت هر دو نامشخص به {بیماری} کرونا در داخل منطقه ای مجزا (قرنطینه) {امتحان} می‌دهند کدام ممکن است برای همین است منظور در داخل مشابه بخش برگزاری امتحانات پیشگویی کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیز اجرا شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است همراه خود حضور مراقبان، در داخل امتحانات نمایندگی می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل این بابت هم دلخوری کردن {وجود ندارد}.

– بارم‌بندی دروس فاصله دوم متوسطه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابزار امتحانات نوبت خرداد، در داخل پایگاه اطلاع‌رسانی مناسب قلب سنجش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایش کیفیت بالا دانشگاهی به نشانی www.aee.medu.ir قابل‌بیانیه است.