ترتیب دادن اردوی کارکنان سراسری والیبال بانوان مراقبت از جام حذفی ایتالیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید قهرمانی آسیابه گزارش ایمنا، کارکنان سراسری والیبال ایران شخصی را برای حضور نرخ اول در داخل مسابقه قهرمانی آسیا کدام ممکن است به همین دلیل 22 به همان اندازه 30 تیرماه در داخل قزاقستان برگزار می تواند، کنار هم قرار دادن می تدریجی.

اولیه اردوی تدارکاتی این کارکنان به همین دلیل 12 ماه 1401 به همین دلیل صبح روز شنبه 6 به همین دلیل وروردن تحریک کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه روز {بیستم} ثابت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر این ایده باده پلوری زاده معلم کارکنان سراسری نوجوانان پانزده شرکت کننده را به این اردو {دعوت} کرد.

اسامی {دعوت} شدگان به اردو به رئوس مطالب {زیر} است:

سارا غاز{به روز} شده جباری، غزاله بوستان، ریحانه فضلی، عسل تجهیزات گلفزینب هاشمی، نازنین علیزاده، اسماء وطنخواه، زهرا رضایی، رویا فرخی، مبینا غفاریان، رکسانا انتقادی، زینب مدنی، هادیه نعمتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهدیه رحیمی

شایان اشاره کردن است زهرا حقی سرپرست فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدیده لری زاده سرپرست فنی آسیا هستند. پام را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیلوفر حجتی معلم بدنسازی مریم فانی استن تحلیلگر آصفی، نرگس نذر می تدریجی فیزیوتراپیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید زهرا محمدی شناخته شده به عنوان ماساژور گیمرها را {در این} اردو همراهی می کنند.

به گزارش ایمنا در داخل جام حضور کشف شد کورناکی ایتالیا کدام ممکن است به همین دلیل بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفتمین به همان اندازه 28 فروردین ماه برگزار می تواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل نه نرم افزار های ترتیب دادن این کارکنان حضور همراه خود نرم افزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتدار در داخل مسابقه قهرمانی آسیا است.