تشکیل 9 کمیته پذیرایی به دلیل مهمانان نوروزی اهوازعلی اصغر اسدالله در داخل اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار ایمنا اظهار کرد: شهرداری اهواز به دلیل 2 ماه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیم پیش کمیته استقبال به دلیل بهار را تشکیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید 9 ورزش را در داخل اصل {کار} شخصی قرار داد.

وی افزود: در مورد قابلیت های خارج از آن را انتخاب کنید و انتخاب کنید وجوه اختصاص یافته به این {کار}، 9 کمیته مختلف زیباسازی، فضای بی تجربه، ارائه دهندگان شهر، بازدید کنندگان سایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت سازی برای تولید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بررسی اجمالی کلان شهر در داخل ساختار استقبال به دلیل بهار تشکیل شد کدام ممکن است یکی از موارد حیاتی آنهاست. ماده موضوع بسیار مهم {در این} زمینه روشنایی کلان شهر در داخل ساعت شب به طور قابل توجهی پل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پارک ها است.

معاون شهردار اهواز اظهار داشت: مطمئناً یکی اشیا بسیار مهم {در این} چالش روشنایی پل های کلان شهر است کدام ممکن است تا حد زیادی ممکن است به ساده در داخل ساعت شب سرزنده هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پل {هشتم} را انتخاب کنید و انتخاب کنید پل سفید خاموش را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام شده است.

وی همراه خود خاص اینکه حقوق کلان شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیفیت بالا {کار} جزو میل های شهرداری است، تصریح کرد: در داخل خصوص روشنایی پل سفید {کار} در گذشته به دلیل تحریک کردن 12 ماه اخیر به راه اندازی شد با این وجود {متاسفانه} به عنوان یک نتیجه تخلف پیمانکار در داخل حین را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای این {کار}، جلوگیری از جلوگیری از هدر سر خورد سرمایه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیت المال کلان شهر به مراجع قضایی انتقاد کرد، متعاقباً روشنایی پل سفید به تعویق می افتد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس به دلیل طی سطوح معتبر.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسدالله یکپارچه داد: پیش به دلیل این قرار بود {مسافران} نوروزی در داخل استراحتگاه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهمانسراها اسکان دانش شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرداری اقامتگاه {نداشت}، با این وجود به عنوان یک نتیجه حضور بزرگ {مسافران} نوروزی در داخل اهواز، خیلی کمتر به دلیل در هفته اکنون نیست، {مسافران} نوروزی در داخل اهواز قرار می گیرند. در داخل لاله پارک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایشگاه در سراسر جهان برگزار می تواند باشد. ایمنی این 2 ستاد همراه خود حضور نیروی انتظامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختصاص جای پارک خودروهای استفاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان بهداشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خشکشویی محله ای تامین شد.

وی افزود: برای اطلاع به دلیل میزان رضایت {مسافران} به دلیل ارائه دهندگان شهرداری، نوع های تولید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بین ممکن است dishing out شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوش شانس اکثر ممکن است به دلیل {شرایط} میزبانی اینترنتی در امروز خوشحال هستند.