تصویب لایحه محدوده قیمت 12 ماه 1401 شورای کلان شهرسبحان نظری در داخل ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار ایمنا ذکر شد: لایحه محدوده قیمت 12 ماه 1401 شورای شهرداری بر ایده رقم 34 میلیارد تومان به شورای کلان شهر سریع شد کدام ممکن است پس به دلیل ارزیابی لوایح به تصویب رسید.

وی همراه خود مقوله ای اینکه بر ایده آمار 12 ماه 1395 گروه کلان شهر مجلس به 9 هزار نفر رسیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون به 13 هزار نفر رسیده است، افزود: سرانه سهم شهروندی در داخل محدوده قیمت 1401 شهرداری 2 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 600 هزار تومان است.

شهردار شورا تصریح کرد: محدوده قیمت 1400 شهرداری شورا بر ایده رقم 23 میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 800 میلیون تومان بوده کدام ممکن است 93 شانس آن خواهد شد محقق شده است.

نزاری مقوله ای کرد: ارتقای کیفی حمل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقل پایه، ساماندهی {مبلمان} شهر، بهسازی میادین، معابر را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسفالت جاده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید احداث پارک بانوان به دلیل حیاتی ترین انتخاب های شهرداری است.

وی یکپارچه داد: احداث پارک بانوان کلان شهر مجلسی در داخل زمینی به مساحت 22 هزار متر {مربع} همراه خود نمره اعتبار انتظار می رود 16 میلیارد تومان در داخل جاری راه اندازی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی سازنده در داخل راه اندازی دیوارهای آن خواهد شد {مشارکت} دارد.

شهردار شورا ذکر شد: ناشی از معاصر چند ملیتی در دسترس بودن کلان شهر شورایی، انباشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خلاص شدن از شر آب های سطحی مورد کلمه قرار گرفته است، با این وجود نیاز به این قلمرو را بازطراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساماندهی کنیم.

نزاری نورپردازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نورپردازی، ترسیم جداول را انتخاب کنید و انتخاب کنید میدان های مرحله کلان شهر، راه اندازی المان، گل آرایی، کاشت علف های هرز را انتخاب کنید و انتخاب کنید درخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید برپایی نمایشگاه قومیتی را به دلیل جمله اقدامات شهرداری برای پذیرایی به دلیل نوروز 1401 عنوان کرد.