تصویربرداری هابل به همین دلیل تشکیل سیاره غیر متعارف


به گزارش سرویس تفسیر می کند ایمنا، کیهان خردمند است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است خوب این سیاره را به معنی های مختلف تأمین تنبل. همه شما سیارات به همین دلیل موادی نوسازی شده اند کدام ممکن است به همین دلیل خوب کپسول ستاره مربوط به سرچشمه می گیرند. حقیقت این است، سطح راه اندازی برای همه شما مانکن‌های پشتیبانی، کپسول پیش‌ستاره‌ای است کدام ممکن است در سراسر فروپاشی سحابی عکس ولتایی {شکل گرفته است}.

تصویربرداری هابل از تشکیل سیاره غیر متعارف

سیارات چگونه می توان تشکیل می شوند؟

مفهوم غالب تشکیل سیاره، به تماس گرفتن “برافزایش هسته ای”، رویکردی به همین دلیل راست پایین به نخست است تخصصی ایجاد می کند آن خواهد شد سیاراتی تخصصی ایجاد می کند خوب کپسول ستاره مربوط به مد شده اند، اجرام فوق العاده ریزی هستند، به همین دلیل ذرات غبار گرفته به همان اندازه سنگ های ریزی تخصصی ایجاد می کند حین تلنگر به در اطراف ستاره همراه خود هم برخورد می کنند. هسته های این موجودات {به آرامی} به همین دلیل صفحه وب سوخت پیریت ترکیبی می شوند.

تصویربرداری هابل از تشکیل سیاره غیر متعارف

دوست ندارم این مفهوم، رویکرد ناپایداری دیسک، کدام ممکن است دوست ندارم مانکن پذیرفته شده زودتر، رویکردی پر کردن باز کردن است کدام ممکن است بر مقدمه آن خواهد شد، هنگامی کدام ممکن است کپسول به یادماندنی احاطه ستاره خنک می تواند باشد، گرانش باعث می تواند باشد کدام ممکن است دیسک از نزدیک فرو بریزد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای عجله به حداقل یک هر دو قبلی دیسک بلوک ها سیاره نامیده می شوند. مدت زمان‌هاست کدام ممکن است محققان آرزو می کنند شواهدی برای حمایت به همین دلیل این مفهوم نزدیک به تعیین کنید‌گیری سیارات عظیم خریدار‌مربوط به بوده‌اند کدام ممکن است دقت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندازه عمر بالای هابل باعث شده است.

همراه خود بهره مندی از مزایای اطلاعات های آرشیوی جدیدترین تلسکوپ فضایی هابل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلسکوپ زمینی سوبارو به همین دلیل خوب سیاره فراخورشیدی کودک جدید به تماس گرفتن AB Aurigae b، ممکن است توانستند نماد دهند کدام ممکن است برخلاف مفهوم پذیرفته شده برافزایش هسته، پیش سیاره ها توسط استراتژی ایستا به تماس گرفتن ناپایداری دیسک تعیین کنید می گیرند.

تصویربرداری هابل از تشکیل سیاره غیر متعارف

کپسول دزدان دریایی {چیست}؟

مشاهیر به همین دلیل غبار را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوخت نوسازی شده اند. هنگامی کدام ممکن است خوب ستاره تشکیل می تواند باشد، غبار را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوخت در داخل مدار باقی می مربوط به را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب کپسول هر دو {حلقه} چرخان در داخل احاطه ستاره نوجوان به تماس گرفتن کپسول ستاره ای نمایند. متعاقباً، کپسول طرفدار ستاره قرصی به همین دلیل غبار، سوخت، سیارک‌ها، دنباله‌دارها، سیارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر اجرام است کدام ممکن است به در اطراف خوب ستاره می‌چرخند و عملکرد خدمت می کنند خوب کپسول پیش سیاره‌ای در داخل احاطه ستارگان معاصر تشکیل شده شناخته می‌شود، در نتیجه منبع مفید موادی است کدام ممکن است ممکن است به طور اضافی جدیدترین تشکیل شود. سیارات خورشیدی دارای پیش ستاره های یک تعداد زیادی از جمله کمربند سیارک ها، کمربند کویپر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابر اورت است.

تخمین زده می تواند باشد کدام ممکن است 99٪ به همین دلیل دیسک های تک یاخته به همین دلیل سوخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها واقعی 1٪ به همین دلیل غبار {تشکیل شده است}. همراه خود تشکیل سیارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکامل منظومه های ستاره ای، کپسول های پیش مشاهیر نیز تکامل می یابند. پیدا کردن این دیسک ها به اخترشناسان به همان اندازه توسعه تشکیل مشاهیر را پیدا کردن کنند.

تصویربرداری هابل از تشکیل سیاره غیر متعارف

تعیین کنید گیری سیارات خریدار مربوط به در داخل چارچوب دوربین دیجیتال هابل

تلسکوپ فضایی هابل همراه خود خوب تعیین کنید گیری تعجب آور است به همین دلیل خوب سیاره خریدار مربوط به را در داخل فرآیندی کدام ممکن است به مشاوره محققان فرآیندی زحمت کش است، سند کرده است. پیدا می کند هابل به همین دلیل مفهوم ناپایداری دیسک نزدیک به چگونگی تعیین کنید گیری سیارات خریدار مربوط به حمایت می تنبل.

دنیای جدیدترین در داخل جاری توسعه بر روی خوب دیسک اصلی به همین دلیل غبار را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوخت همراه خود ساختار مارپیچی متمایز {شکل گرفته است} کدام ممکن است به در اطراف ستاره جوانی می چرخد ​​کدام ممکن است تخمین زده می تواند باشد 2 میلیون 12 ماه سن دارد. در داخل مشابه سن منظومه شمسی کدام ممکن است سیارات در داخل جاری تعیین کنید گیری بوده اند (منظومه شمسی اکنون 4.6 میلیارد 12 ماه سن دارد).

تصویربرداری هابل از تشکیل سیاره غیر متعارف

سیاره معاصر تشکیل شده به تماس گرفتن AB Aurigae b احتمالاً 9 برابر بالاتر به همین دلیل خریدار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به در اطراف 8.8 میلیارد غیر مستقیم، 2 برابر شکاف پلوتون به همین دلیل خورشیدی، می چرخد. در این مدت زمان زمان زیادی اندازه می کشد به همان اندازه همراه خود انتخاب هسته سیاره ای به بعد خریدار تعیین کنید بگیرد. متعاقباً، محققان به این نتیجه نهایی رسیدند کدام ممکن است تعیین کنید گیری سیاره در این مدت زمان در نتیجه ناپایداری دیسک بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید 9 در نتیجه انبساط هسته کدام ممکن است به طور عظیم شیفته متخصصان پذیرفته شده است.

تصویربرداری هابل از تشکیل سیاره غیر متعارف

تجزیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیل مشاوران ناسا بر مقدمه توالی ای به همین دلیل اطلاعات های طیف سنجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آشکارساز فروسرخ تلسکوپ فضایی هابل بود. این اطلاعات همراه خود اطلاعات های خوب دستگاه تصویربرداری سیاره ای پیچیده به تماس گرفتن SCExAO در داخل تلسکوپ 8.2 متری سوبارو ژاپن در داخل ارتفاع Mauna Kea در داخل هاوایی ارزیابی شد.

برای ایجاد این سیاره کودک جدید، انباشت انبوهی به همین دلیل اطلاعات به همین دلیل منطقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلسکوپ های زمینی حیاتی بود، در نتیجه ایجاد سیارات کودک جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایجاد دیسک های پیشرفته غیر {مرتبط} همراه خود سیارات فوق العاده سخت است. به همین دلیل سوی نه، رمزگشایی این روش فوق العاده دشوار است است، کدام ممکن است مطمئناً یکی دلایلی است کدام ممکن است مشاوران نیاز به به همین دلیل هابل برای برای رسیدن به {تصویر} واضحی به همین دلیل جدایی آفتاب به همین دلیل کپسول سیارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر سیارات استفاده بیشتر از کنند.

تصویربرداری هابل از تشکیل سیاره غیر متعارف

{اهمیت} پیدا می کند تعیین کنید گیری خوب سیاره جدیدترین برای بلند مدت

AB Aurigae b اکنون در کل موج های مختلف مورد پیدا کردن قرار گرفته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویری ایمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید واضح دارد. این پیدا می کند جدیدترین شامل شواهد محکمی است مبنی بر اینکه در میان سیارات گازی می توانند توسط مکانیسم ناپایداری دیسک تعیین کنید بگیرند، را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها واقعی یک چیز کدام ممکن است {اهمیت} دارد گرانش است در نتیجه بقایای استراتژی تشکیل ستاره در پایان شیفته گرانش {به یکدیگر} کشیده می شوند به همان اندازه سیارات را تشکیل دهند.

محبوبیت روزهای مقدماتی تعیین کنید گیری سیارات خریدار مبنایی {برای اطلاعات بیشتر} نزدیک به تاریخچه منظومه شمسی شیفته ستاره شناسان است. پیدا می کند هابل بهترین راه را برای تحقیق آتی ترکیبی شیمیایی کپسول های سیاره ای مربوط به AB Aurigae شیفته تلسکوپ فضایی جیمز آنلاین ناسا به راحتی می تنبل.

تصویربرداری هابل از تشکیل سیاره غیر متعارف