تعمیر محدودیت توقف 2 {مسیر} اتوبوس {در} تونل میدان امام علی (علیه السلام)آقای مهدی الدینی {در} اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار ایمنا اظهار داشت: محدودیت توقف اتوبوس ها {در} تونل میدان امام علی (علیه السلام) همراه خود تمهیدات مورد نیاز برداشته شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل همانطور که صحبت می کنیم چهارشنبه 24 فروردین ماه اتوبوس های سویه ها. 52 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 47 اصفهان {در} ایستگاه امام علی (علیه السلام).

وی در رابطه با {مسیر} سویه ها 52 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 47 اتوبوس اصفهان افزود: همراه خود تعمیر {محدودیت ها}، {مسیر} جاده 52 در جهت شهرک سلامت، جاده میثم، خواجه به اینجا رسید، ایستگاه میدان امام علی (علیه السلام) را انتخاب کنید و انتخاب کنید … بزرگراه. جاده 47 آتشران تالار ج ایستگاه امام علی (علیه السلام) است.

سخنگوی نمایندگی واحد اتوبوسرانی اصفهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حومه همراه خود مقوله ای اینکه هنگام بیشترین استفاده را ببرید اتوبوس ها نیاز به پروتکل های بهداشتی رعایت شود، اظهار داشت: ساکنان می توانند استراتژی ها هر دو انتقادات تمیز کردن با شماره پیامک 30001646 انتشار را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو همراه خود شماره تلفن همراه 38188 تصمیم بگیرند.