تعویض تمثال شهدا در داخل جاده های شیرازبه گزارش خبرنگار امینه روح الله مظفری، وی نزدیک به تحریک کردن {کار} تعویض تمثال شهدای مطهر در داخل شیراز ذکر شد: در نتیجه راه اندازی تمثال شهدا در داخل 12 ماه های قبلی، تنوع از این تمثال ها فرسوده شدند. . را انتخاب کنید و انتخاب کنید خسارت دیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرداری شیراز شخصی پیمانکاری کرد.

وی همراه خود مقوله ای اینکه به همین دلیل آبان ماه 12 ماه قبلی سطوح استعلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم گیری در مورد پیمانکار این ابزار به راه اندازی شد، یکپارچه داد: سپس سطوح تایید داده ها، عکس ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید چاپ تندیس منجر به را انتخاب کنید و انتخاب کنید) نزدیک به {اهمیت} این جاده، آن قرار است را مشارکت در داد. به راه اندازی شد.

رئیس گروه سیما را انتخاب کنید و انتخاب کنید منذر شهرداری شیراز خاطرنشان کرد: ساختار تعویض تمثال شهدا در داخل راستای پشتیبانی به انتخاب سنت ایثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبایعه نامه {برنامه ریزی} شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر ایده {اهمیت} است. به همین دلیل راهی که در آن ها