تفنگ بیهوشی برای پلنگ قائم‌کلان شهر در داخل بازدید کنندگان گیر کرده بودبه گزارش خبرنگار ایمنا، علی سلاجقه در داخل {حاشیه} مونتاژ در این زمان هیئت پیشرفته ترین و پیشرفته ترین نزدیک به تلف شدن پلنگ قائم‌کلان شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده بیشتر از {نکردن} به دلیل تفنگ بیهوشی برای اقامت‌گیری، اظهار کرد: مشکلی در داخل عرضه تفنگ بیهوشی در داخل شمال نداشتیم. با این وجود از هر نظرً تفنگ بیهوشی در داخل بازدید کنندگان گیر کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نرسید! پلنگ هم به افراد {حمله} کرده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایطی بود کدام ممکن است آن خواهد شد پلنگ حتی 2 نفر به دلیل نیروهای انتظامی را هم زخمی کرده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی به شخصی رفقا اطراف‌زیست هم {حمله} کرده بود ولی به همان اندازه تفنگ برسد آن خواهد شد پلنگ هم کشته شد! در داخل پیشرفته ترین و پیشرفته ترین هم این ماده موضوع را مطرح کردیم کدام ممکن است عرضه مورد نیاز تفنگ بیهوشی در داخل در همه جا ملت مشارکت در گیرد.

وی نزدیک به عدم وجود بالگرد برای اطفا حریق اظهار کرد: فقط در مورد هشدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطفا حریق هم این امر به وزارت حفاظت سپرده‌شده است کدام ممکن است پایگاه‌های آن خواهد شد‌ها در داخل جاری تجهیز شدن هستند. قرار شد حتماً {هر} جا بالگرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {هواپیما} خواستن است بتوانیم عرضه کنیم.

به گزارش ایمنا، مأموران اطراف‌زیست پس به دلیل زخمی شدن پلنگ، این حیوان را همراه خود شلیک دارت بی‌هوش، اقامت‌گیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای {درمان} به پایگاه حیات‌وحش سمسکنده منتقل کردند با این وجود دردسر دامپزشکان برای نجات جان پلنگ بی‌نتیجه نهایی ماند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این حیوان تلف شد.