توجه ویژه کمیسیون انرژی مجلس به کاهش همکاری های خارج از کشور با آژانسملیت شریعتی نیاسر گفت بور با خبرنگار ایمنا در باره در جلسه دیروز کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون انرژی روز گذشته پذیرای آقای کمالوندی از سازمان انرژی اتمی بود. در این نشست آخرین تصمیمات و اقدامات سازمان انرژی اتمی در قبال اقدامات و الزامات آژانس بین المللی انرژی اتمی ارائه شد. بین المللی انرژی اتمی مورد بحث قرار گرفت. در این جلسه آقای کمالوندی گزارشی از روند تصمیم گیری هیات رئیسه ارائه کرد. ارایه شده. آن ها هستند برجسته شده است ایران تصمیم گرفته است از حقوق خود چه در زمینه فنی و چه در زمینه ضمانت استفاده کند ملت این.

وی افزود: اعضای کمیسیون گزارش آقای کمالوندی را نیز شنیدند با یکدیگر آنها این قطعنامه را محکوم کردند و آن را تصمیمی سیاسی دانستند که تحت فشار سیاسی نیروهای خارج از حوزه فنی اتخاذ شده است. کمیسیون همکاری انرژی فرپدمانی وی بر سیاست ایران تاکید کرد مجموعه تمامی دوربین های تحت نظارت آژانس، پشتیبانی.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: این موضوع دیگری است که در جلسه مطرح شد. در باره سند جامع افق 20 ساله صنعت هسته ای کشور بود که در شورای عالی فناوری تصویب و منتشر شد. مقرر شد جزئیات این سند به طور کامل به کمیسیون انرژی مجلس ارسال شود و این کمیسیون به طور مرتب بر اجرای این سند نظارت خواهد کرد. ما صنعت هسته ای را صنعت می دانیم و زنجیره صنعت هسته ای باید کاملا محقق شود.

شریعت ادامه دارد برجسته شده است: اعضای کمیسیون توجه ویژه ای به توسعه نیروگاه های هسته ای دارند. در این جلسه متشکرم از چه کسی اقدامات سازمان انرژی اتمی بر نیاز به بودجه و حمایت بیشتر از برنامه های فنی و افزایش ظرفیت نیروی کار سازمان تاکید کرد. نکته بسیار مهمی که در این جلسه به آن اشاره شد این بود که قانون یازدهم مجلس در خصوص اقدامات راهبردی لغو تحریم ها زمینه را برای مذاکره فراهم کرد. سود ایران تغییر کرده و دست ایران را در مذاکرات پر کرده است. این قانون بسیار استراتژیک بود. سازمان انرژی اتمی گزارش اجرای این قانون را ارائه خواهد کرد ارایه شده. بر اساس آن در این گزارش کلیه تعهدات بند فنی این قانون از سوی سازمان چه در حوزه تجهیزات و ماشین آلات و چه در بخش بیان شده است. مواد انجام شده.

او اضافه کرد: مطابق با اعضای کمیسیون حفاظت از دانشمندان، تاسیسات و تجهیزات هسته ای کشور تاکید کردند که رژیم صهیونیستی تاسیسات و دانشمندان هسته ای ما را تهدید می کند.