توسعه تعجب آور است ۲۷ درصدی دوج کوین


به گزارش خبرنگار ایمنا، عالی سایه عظیم به همان اندازه محدوده بسیار مهم مقاومتی ۱۷ عرف ممکن است وجود داشته باشد کدام ممکن است آرم به دلیل اینجا است کدام ممکن است دوج نتوانسته به دلیل این درجه رفتن تدریجی لذا براورد می‌شود تخصصی ایجاد می کند صورتی کدام ممکن است مجدد به این درجه برسد احتمالات {بازگشت} هزینه ممکن است وجود داشته باشد.

تحلیل تکنیکال دوج

رشد خیره کننده ۲۷ درصدی دوج کوین

حمایت: ۱۳ عرف

از دوام: ۱۷.۲ عرف

پیشگویی کردن: موفقیت در محدوده ۱۷ عرف را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمالات {بازگشت} هزینه در داخل صورت عدم جنگ از طریق از دوام.

مشخصه‌ها

رشد خیره کننده ۲۷ درصدی دوج کوین

رتبه خارج از آن: ۱۰

هزینه به دلار آمریکا: ۰.۱۶۲ دلار آمریکا

تنظیمات: توسعه ۲۷.۳۰ درصدی

مقدار {بازار}: ۲۱ میلیارد ۵۰۸ میلیون دلار آمریکا.

در دسترس بودن همه: ۱۳۲ میلیارد ۶۷۰ دوج کوین.

پیشنهادات روز به روز: شش میلیارد ۳۳۶ میلیون دلار آمریکا.

پول نقد در داخل ورود به: ۱۳۲ میلیون ۶۷۱ دوج کوین.

هزینه به تومان: 4 هزار ۴۹۳ تومان

(سیگنالی در داخل خصوص {خرید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخلیه نخواهد بود)