توسعه محسوس {بازار} {سهام} در داخل اولیه روز کاری 12 ماه 1401 میلادی


به گزارش خبرنگار ایمنا، شاخص کل شما بورس اوراق بهادار تهران همراه خود توسعه 23 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 527 واحدی به مرحله 1،000،000 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 390 هزار واحد رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاخص کل شما هم بار همراه خود توسعه 2 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 276 واحدی به مرحله 350 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 545 واحد رسید کدام ممکن است شاخص توسعه کل شما بورس اوراق بهادار تهران است. {بازار}. 1.72 شانس را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاخص وزنی 1.65 شانس توسعه داشته است.

انواع توکن های خوش بینانه بورس: 256

انواع توکن های آسیب رسان در داخل صرافی: 121

اولین روز کاری بورس در سال 1401 چگونه بود؟

فرابورس ایران

شاخص کل شما فرابورس همراه خود توسعه 175 واحدی به مرحله 18 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 553 واحد رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت به روز قبل شاهد توسعه 0.95 درصدی بود.

انواع توکن های خوش بینانه {بازار} فرابورس: 150

انواع توکن آسیب رسان خارج از آن فرابورس: 84

قطعا ارزش آن را دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقدار قیمت کاهش یافته

قطعا ارزش آن را دارد پیشنهادات: {بازار} {سهام} را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرابورس به سازماندهی 46.039 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 13.308 میلیارد ریال {بوده است}.

مقدار پیشنهادات: بورس را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرابورس به سازماندهی به 9 میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 372 را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 478 میلیون سهم رسید.

شاخص ها

اولین روز کاری بورس در سال 1401 چگونه بود؟

تجزیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیل فنی شاخص پایه

اولین روز کاری بورس در سال 1401 چگونه بود؟

کمک: 1 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 350 هزار واحد

از دوام: 1 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 400 هزار واحد

زاویه: ما حساب کردن {داریم} الگو صعودی به همان اندازه محدوده 1.6 میلیون واحدی داشته باشیم.

دلایل: در داخل روز بعد شاخص به محدوده 1.4 میلیون واحدی می رسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمالات راه اندازی از دوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود مرحله تهیه ممکن است وجود داشته باشد با این وجود الگو کل صعودی پیشگویی کردن می تواند.

وضعیت امور صادرات فلز ملت

این هفته {بازار} صادراتی ایران در نتیجه {تعطیلات} نوروزی با هیچ گونه قیمت کاهش یافته خاصی با بیرون اوج را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدا پیگیری شد. ایران بیلت {در حال حاضر} همراه خود هزینه 780 دلار آمریکا سی اف آر برای ترکیه تهیه می تواند. محموله های صادراتی به اندونزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تایلند نیز در گذشته به همین دلیل {تعطیلات} به هزینه 770 دلار آمریکا فروخته می شد. ممکن است همچنین آگاه شده است کدام ممکن است محموله اخیر بلیت صادراتی به جنوب شرق آسیا برای منصفانه ماه بلند مدت بین 750 به همان اندازه 800 دلار آمریکا به احتمال زیاد خواهد بود. اسلب صادراتی ایران به آسیای جنوب ژاپنی در گذشته به همین دلیل {تعطیلات} به هزینه 800 دلار آمریکا به تخلیه می رسد. هزینه تحویل به همان اندازه مکان تعطیلات {در حال حاضر} بین 65 به همان اندازه 70 دلار آمریکا برآورد شده است.

تخلیه اوراق قرضه 27 شانس به کاهش کشف شد

سید احسان خاندوزی وزیر سیستم اقتصادی به همین دلیل به کاهش 27 درصدی تخلیه اوراق قرضه دولتی نسبت به 12 ماه 1399 آن را به راه درآمدهای پیشرفته ترین و پیشرفته ترین خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش به همین دلیل 70 شانس به همین دلیل کل شما قیمت های پیشرفته ترین و پیشرفته ترین در داخل 12 ماه 1400 متعلق به قیمت های جاری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: سهم قیمت های عمرانی حدود 14 شانس بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سهم قیمت های معادل با خسارت اوراق در داخل 12 ماه های قبلی 16 شانس به همین دلیل کل شما قیمت های پیشرفته ترین و پیشرفته ترین (حدود 160 هزار میلیارد تومان) است.

وی ذکر شد: تمام 54 هزار میلیارد تومانی کدام ممکن است پیشرفته ترین و پیشرفته ترین روحانی به همین دلیل موسسه مالی مرکزی رهن گرفته بود را تسویه کردیم.

وزیر سیستم اقتصادی همراه خود تشریح اقدامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستاوردهای وزارت سیستم اقتصادی در داخل تامین اقتصادی پیشرفته ترین و پیشرفته ترین در داخل 12 ماه 1400، دسترسی به بیش به همین دلیل صد کامپیوتر {درآمد} مالیاتی در داخل 12 ماه جاری را سیگنال تداوم به کاهش وابستگی ملت به نفت عنوان کرد. حراجی.

داستان ها نمایندگی او می رود

داشیمی: نمایندگی ترکیبات شیمیایی دارویی داروبخش در داخل انجام ماه منتهی به 30/11/1300 مبلغ 327.708 میلیون ریال به همین دلیل کالا تمیز کردن با تخلیه رساند کدام ممکن است نسبت به مدت زمان درست مثل 12 ماه در گذشته 89 شانس بهبود نمایشگاه ها.

{درآمد} تخلیه «الدشمی» همراه خود سرمایه پرونده شده 455000 میلیون ریال طی 111 ماهه 12 ماه اقتصادی منتهی به 29/12/1300 بالغ بر 4138.189 میلیون ریال بوده کدام ممکن است نسبت به مدت زمان درست مثل در گذشته 77 شانس بهبود داشته است. 12 ماه

ساوانو: نمایندگی سیمان فارس نو در داخل انجام ماه منتهی به 29/12/1300 مبلغ 889.432 میلیون ریال به همین دلیل کالا تمیز کردن با تخلیه رساند کدام ممکن است نسبت به مدت زمان درست مثل 12 ماه در گذشته 69 شانس توسعه داشته است. “ساوانو” همراه خود سرمایه پرونده شده 500000 میلیون ریال طی 12 ماهه 12 ماه اقتصادی منتهی به 29/12/1300 شمسی مبلغ 5375110 میلیون ریال {درآمد} تخلیه داشته است کدام ممکن است نسبت به مدت زمان درست مثل 12 ماه در گذشته 45 شانس بهبود داشته است.

خاخوا: نمایندگی سایپا دیزل در داخل انجام ماه منتهی به 29/12/1300 کالا شخصی را متناظر با 2,214,198 میلیون ریال به تخلیه رساند کدام ممکن است نسبت به مدت زمان درست مثل 12 ماه در گذشته 130 شانس بهبود داشته است. طی 12 ماهه 12 ماه اقتصادی منتهی به 29/12/1400 هجری شمسی مبلغ 12125190 میلیون ریال کدام ممکن است نسبت به مدت زمان درست مثل 12 ماه در گذشته 225 شانس بهبود داشته است.

برای در کل {مسیر}: نمایندگی ارتباطات سیار ایران طی انجام منصفانه ماهه منتهی به 29/12/1300 مبلغ 26,594,805 میلیون ریال به همین دلیل کالا تمیز کردن با تخلیه رساند کدام ممکن است نسبت به مدت زمان درست مثل 12 ماه در گذشته 27 شانس بهبود داشته است.سرمایه ثبتی 47,200,000 میلیون ریال. {درآمد} تخلیه طی 12 ماهه 12 ماه اقتصادی منتهی به 29/12/1300 هجری شمسی بالغ بر 301954 میلیون ریال بوده کدام ممکن است نسبت به مدت زمان درست مثل 12 ماه در گذشته صد کامپیوتر به کاهش داشته است.

کاپا: نمایندگی گروه صنایع کاغذ پارس در داخل انجام ماه منتهی به 29/12/1300 مبلغ 792.572 میلیون ریال به همین دلیل کالا تمیز کردن با تخلیه رساند کدام ممکن است نسبت به مدت زمان درست مثل 12 ماه در گذشته شش شانس به کاهش داشت. میلیون ریال طی 4 ماه به همین دلیل انجام 12 ماه اقتصادی منتهی به 30/08/1401 به مبلغ 3,748,116 میلیون ریال بوده کدام ممکن است نسبت به مدت زمان درست مثل 12 ماه در گذشته 19 شانس بهبود نمایشگاه ها.

چیپس: نمایندگی آلیاژی فلز ایران در داخل انجام ماه منتهی به 30/11/1300 مبلغ 10,089,236 میلیون ریال به همین دلیل کالا تمیز کردن با تخلیه رساند کدام ممکن است همراه خود سرمایه پرونده شده 24,000,000 میلیون ریال نسبت به مدت زمان درست مثل 12 ماه در گذشته 42 شانس بهبود نمایشگاه ها. همراه خود 11 ماه انجام برای 12 ماه اقتصادی منتهی به 29/12/1300 مبلغ 87786.532 میلیون ریال {درآمد} تخلیه داشته است کدام ممکن است نسبت به مدت زمان درست مثل 12 ماه در گذشته 55 شانس بهبود داشته است.

غشد: نمایندگی شهد ایران طی انجام منصفانه ماهه به همان اندازه گذشته تاریخی 29/12/1300 متناظر با a 0 میلیون ریال به همین دلیل کالا تمیز کردن با تخلیه رساند کدام ممکن است نسبت به مدت زمان درست مثل 12 ماه در گذشته تغییری نکرده است. {درآمد} حاصل به همین دلیل تخلیه در داخل 12 ماهه 12 ماه اقتصادی منتهی به 29/12/1300 بالغ بر 819175 میلیون ریال بوده کدام ممکن است نسبت به مدت زمان درست مثل 12 ماه در گذشته 120 شانس بهبود داشته است.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین جا: نمایندگی گروه موقعیت گرفتن عطیه دماوند (موقعیت گرفتن آتیه دماوند) طی انجام منصفانه ماهه منتهی به 29/12/1300 به مبلغ 33855 میلیون ریال بیشترین استفاده را ببرید محل واگذاری {سهام} انگشت کشف شد. واتی همراه خود سرمایه پرونده شده 4.500.000 میلیون ریال در داخل حین تحمیل. این نمایندگی برای 3 ماهه منتهی به 30/09/1301 مبلغ 259315 میلیون ریال به همین دلیل محل درآمد {سهام} محقق شده درآمد حاصل کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی در طولانی مدت اسفند ماه چندین نمایندگی به بهای تمام شده 8585366 میلیون ریال را در داخل سبد {سهام} شخصی داشت. را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسعه 606 درصدی به مبلغ 6,0645,216 میلیون ریال.

تاکومبا: نمایندگی مختلط ایران در داخل انجام ماه منتهی به 29/12/1300 مبلغ 411.498 میلیون ریال به همین دلیل کالا تمیز کردن با تخلیه رساند کدام ممکن است نسبت به مدت زمان درست مثل 12 ماه در گذشته 108 شانس بهبود نمایشگاه ها. درآمدها نسبت به مدت زمان درست مثل 12 ماه در گذشته 70 شانس بهبود داشته است.

واسیگیلا: نمایندگی موقعیت گرفتن استان گیلان طی انجام ماه منتهی به 29/12/1300 هیچگونه درآمدی به همین دلیل محل نقل را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انتقال} {سهام} نداشته است. نمایندگی وسگیلا همراه خود سرمایه پرونده شده 149512669 میلیون ریال در داخل شش ماهه 12 ماه اقتصادی منتهی به 31/06/1301 هیچگونه درآمدی به همین دلیل محل درآمد {سهام} باور یافته نداشته است. این نمایندگی در طولانی مدت اسفندماه چندین نمایندگی به بهای تمام شده 149,291,768 میلیون ریال را در داخل پرتفوی اقتصادی شخصی داشت کدام ممکن است همراه خود 21 شانس بهبود به 180,322,518 میلیون ریال رسید.

شلاب: نمایندگی لا پران در داخل انجام ماه منتهی به 29/12/1300 هجری شمسی 187.451 میلیون ریال به همین دلیل کالا تمیز کردن با تخلیه رساند کدام ممکن است نسبت به مدت زمان درست مثل 12 ماه در گذشته 192 شانس بهبود داشته است. «شلب» همراه خود سرمایه پرونده شده 600 اسباب بازی طی 12 ماهه 12 ماه اقتصادی منتهی به 29/12/1300 به مبلغ 1،000،000 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 353 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 73 میلیون ریال، نسبت به مدت زمان درست مثل 12 ماه در گذشته 114 شانس بهبود نمایشگاه ها.

خاکار: نمایندگی ایرکا پارت تجارت (کاربراتور ایران) در داخل انجام ماه منتهی به 29/12/1300 مبلغ 158368 میلیون ریال به همین دلیل کالا شخصی را فروخت کدام ممکن است نسبت به مدت زمان درست مثل 12 ماه در گذشته هشت شانس به کاهش داشته است. همراه خود سرمایه پرونده شده 2,137,435 میلیون ریال طی 12 ماهه 12 ماه اقتصادی منتهی به 29/12/1300 شمسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {درآمد} حاصل به همین دلیل تخلیه مبلغ 2,411,225 میلیون ریال بوده کدام ممکن است نسبت به مدت زمان درست مثل 12 ماه در گذشته 69 شانس بهبود نمایشگاه ها. .

لاپوتان: نمایندگی گروه اقتصادی بوتان در داخل انجام ماه منتهی به 29/12/1300 کالا شخصی را متناظر با 4,522,035 میلیون ریال به تخلیه رساند کدام ممکن است نسبت به مدت زمان درست مثل 12 ماه در گذشته 27 شانس بهبود نمایشگاه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمایه پرونده شده 701,452 میلیون ریال {درآمد} تخلیه {بوده است}. مبلغ 42,085,506 میلیون ریال در داخل 12 ماهه 12 ماه اقتصادی منتهی به 29/12/1300 کدام ممکن است نسبت به مدت زمان درست مثل 12 ماه در گذشته 47 شانس بهبود داشته است.

کوثر: نمایندگی استراحتگاه در سراسر جهان پارسیان کوثر اصفهان در داخل انجام ماه منتهی به 29/12/1300 به قطعا ارزش آن را دارد 83803 میلیون ریال کالا فروخته کدام ممکن است نسبت به مدت زمان درست مثل 12 ماه در گذشته 80 شانس بهبود داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود سرمایه پرونده شده 29/1400 مبلغ 3,829,327 میلیون ریال. ریال {درآمد} تخلیه 720408 میلیون ریال بوده کدام ممکن است نسبت به مدت زمان درست مثل 12 ماه در گذشته 158 شانس بهبود داشته است.

خرید و فروش جهان

بهبود بیش به همین دلیل منصفانه درصدی هزینه نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش به همین دلیل 120 هزار دلار آمریکا

هزینه نفت نپخته برنت همراه خود 1.62 دلار آمریکا هر دو 1.4 شانس بهبود به 120.65 دلار آمریکا در داخل {هر} بشکه را انتخاب کنید و انتخاب کنید وست تگزاس اینترمدیت همراه خود 1.56 دلار آمریکا هر دو 1.4 شانس بهبود به 113.90 دلار آمریکا رسید. هر کدام شاخص به اولیه توسعه هفتگی شخصی در داخل سه هفته قبلی رسیدند. برنت بیش به همین دلیل 11.5 شانس بهبود کشف شد، نفت نپخته وست تگزاس اینترمدیت حدود 8.8 شانس بهبود کشف شد، حوثی‌های یمن روز جمعه به تأسیسات قدرت عربستان {حمله} کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه خرس مدیریت عربستان سعودی معرفی شد کدام ممکن است ایستگاه تخصیص بنزین آرامکو در داخل جده عملکرد قرار گرفت، با این وجود کوره سوزی در داخل 2 جهان رخ داد. مخازن این قدرت مدیریت شد. عربستان سعودی آگاه است کدام ممکن است در نتیجه حمله ها حوثی ها به قدرت نفتی این ملت، مسئولیتی در داخل قبال عدم وجود تهیه نفت به بازارهای جهان نخواهد داشت.

تحلیلگران می گویند کدام ممکن است بدون در نظر گرفتن ذخایر جهان در داخل پایین مرحله شخصی به همین دلیل 12 ماه 2014، {بازار} به سمت هرگونه شوک تهیه ضعیف است.

منصفانه منبع مفید ذکر شد کدام ممکن است پیشرفته ترین و پیشرفته ترین بایدن در داخل جاری ارزیابی آزادسازی یکی دیگر به همین دلیل نفت به همین دلیل ذخایر استراتژیک است صورت اجرای آن قرار است، ممکن است به طور اضافی به همین دلیل تخلیه 30 میلیون بشکه ای در داخل اوایل ماه جاری فراتر رود.

انواع دکل‌های نفتی ایالات متحده آمریکا کدام ممکن است آرم‌دهنده تأمین بلند مدت است، {در این} هفته هفت واحد بهبود کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به 531 رسید کدام ممکن است بهترینها مرحله به همین دلیل آوریل 2020 است، در نتیجه پیشرفته ترین و پیشرفته ترین به همین دلیل تولیدکنندگان خواست تأمین شخصی را در داخل پی {حمله} روسیه به اوکراین بهبود دهند.

هزینه نفت در داخل اوایل مونتاژ به کاهش کشف شد در نتیجه صادرات به همین دلیل پایانه نفت نپخته قزاقستان قابل توجهی به همین دلیل اوج گرفته شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتحادیه اروپا تحریم‌های قدرت روسیه را لغو کرد در نتیجه اعضا همچنان به نزاع شکسته نشده می‌دادند.

نقشه {بازار}

اولین روز کاری بورس در سال 1401 چگونه بود؟