جایزه 25000 دلاری در داخل جیب بوکسور {تاریخی} ایرانیبه گزارش خبرنگار ایمنا، دانیال شهبخش بوکسور نرخ اول ایران در داخل آبان ماه 12 ماه قبلی سودآور به خرید پیروزی شد. اولیه مدال بوکس ایران شناسایی شخصی را در داخل گذشته تاریخی فعالیت های ورزشی ملت جاودانه خواهد کرد.

شهبخش در نتیجه امتیازات نقل را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انتقال} پول نقد نتوانست برای این رویداد جایزه بگیرد.

{پرونده} ای کدام ممکن است در پایان در داخل جاری پیگیری است رئيس جمهور فدراسیون بوکس ایران به دلیل فدراسیون بین المللی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فدراسیون در سراسر جهان آسیا این ماده را به فدراسیون بوکس ایران واگذار کرد.

بر همین مقدمه مورخ بوکسور کشورمان کدام ممکن است اولیه او می رود کدام ممکن است پس به دلیل 12 ماه ها مدال بین المللی را برای ایران به ارمغان آورد، صبح روز سه شنبه بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید {سوم} فروردین ماه 25 هزار دلار آمریکا جایزه خریداری شده کرد. رئيس جمهور فدراسیون بوکس خریداری شده کرد.

به گزارش ایمنا، شهبخش بوکسور بسیار موثر ایرانی در داخل رویداد بین المللی 2021 صربستان توانست پس به دلیل 86 12 ماه مدال برنز جهان را برای کشورمان به ارمغان بیاورد.