حباب خوب و دنج فارکس 919 هزار تومان بودبه گزارش خبرنگار ایمنا، هزینه پول نقد حبابدار در داخل پیشنهادات در لحظه به رئوس مطالب {زیر} است:

1. حباب پول نقد امامی همراه خود پیشرفت 58.49 درصدی به 1,531,526 ریال رسید.

2. حباب فارکس {آزادی} همراه خود 4.13 شانس پیشرفت به 3628474 ریال رسید.

3. حباب نیم فارکس همراه خود 0.25 شانس بهبود به 11,750,763 ریال رسید.

4. منصفانه چهارم حباب فارکس همراه خود پیشرفت 0.28 درصدی به 0.635.381 ریال رسید.

5. حباب خوب و دنج فارکس همراه خود پیشرفت 0.33 درصدی به 0.195.466 ریال رسید.