حباب خوب و دنج فارکس 930 هزار تومان شده استبه گزارش خبرنگار ایمنا، حباب سبک ها پول نقد در داخل پیشنهادات درست در این لحظه به رئوس مطالب {زیر} است:

1. حباب پول نقد امامی 2,413,359 ریال بود.

2. حباب فارکس {آزادی} باهر به ۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۴۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۴۱ ریال رسید.

3. حباب نیم پول نقد به 12191679 ریال رسید.

4. حباب فارکس سه ماهه 1,0855,840 ریال {بوده است}.

5. حباب خوب و دنج فارکس به 9303.893 ریال رسید.