حباب خوب و دنج فارکس 931 هزار تومان بودبه گزارش خبرنگار ایمنا، حباب اشکال از پول نقد در داخل پیشنهادات درست در این لحظه به رئوس مطالب {زیر} است:

1. حباب پول نقد امامی به 1962.180 ریال رسید.

2. حباب فارکس {آزادی} باهر 1،000،000 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 977 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 820 ریال بود.

3. حباب نیم پول نقد 12.386.090 ریال است.

4. حباب سه ماهه فارکس به 10,923,045 ریال رسید.

5. حباب خوب و دنج فارکس به 9315965 ریال رسید.