حباب خوب و دنج فارکس 945 هزار تومان بودبه گزارش خبرنگار ایمنا، حباب اشکال از پول نقد در نهایت پیشنهادات درست در این لحظه به رئوس مطالب {زیر} است:

1. حباب فارکس امامی 2795585 ریال بود.

2. حباب فارکس {آزادی} بحر به 994415 ریال رسید.

3. حباب پول نقد نصف شده 13027793 ریال {بوده است}.

4. حباب فارکس به 11263896 ریال رسید.

5. حباب خوب و دنج فارکس به 9459176 ریال رسید.