حباب خوب و دنج فارکس 976 هزار تومان بودبه گزارش خبرنگار ایمنا، حباب اشکال از پول نقد در داخل پیشنهادات در لحظه به رئوس مطالب {زیر} است:

1. حباب فارکس امامی همراه خود 22.43 شانس به کاهش به 3313.610 ریال رسید.

2. حباب فارکس {آزادی} همراه خود افت 192.11 درصدی به 1،000،000 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 63 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 610 ریال رسید.

3. حباب نصف شدن فارکس همراه خود 0.64 شانس به کاهش به 9,771,805 ریال رسید.

4. حباب فارکس همراه خود 3.07 شانس بهبود به 10930902 ریال رسید.

5. حباب خوب و دنج فارکس همراه خود 0.62 شانس به کاهش به 9767830 ریال رسید.