حباب خوب و دنج پول خارجی 931 هزار تومان بودبه گزارش خبرنگار ایمنا، حباب اشکال از پول نقد در داخل پیشنهادات همانطور که صحبت می کنیم به رئوس مطالب {زیر} است:

1. حباب پول نقد امامی همراه خود 39.44 شانس به کاهش به 2,463,512 ریال رسید.

2. حباب پول خارجی {آزادی} همراه خود 20.56 شانس توسعه به 2243512 ریال رسید.

3. حباب نیم پول نقد همراه خود 9.15 شانس به کاهش به 11,336,756 ریال رسید.

4. حباب پول خارجی همراه خود 1.33 شانس به کاهش به 1,081,378 SR رسید.

5. حباب خوب و دنج پول خارجی همراه خود 2.08 شانس به کاهش به 9310.059 ریال رسید.