حباب هزینه پول نقد نامطلوب شده استبه گزارش خبرنگار ایمنا، حباب اشکال از پول نقد در داخل پیشنهادات همانطور که صحبت می کنیم به رئوس مطالب {زیر} است:

1. حباب پول نقد امامی به سه,492,087 ریال رسید.

2. حباب پول خارجی {آزادی} بحر به 677.913 ریال رسید.

3. حباب نیم پول نقد به 8656.043 ریال رسید.

4. حباب سه ماهه پول خارجی به 10,623,022 ریال رسید.

5. حباب خوب و دنج پول خارجی به 9846407 ریال رسید.