حباب پول نقد گرمی 1،000،000 را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۰ هزار تومان شدبه گزارش خبرنگار ایمنا، حباب اشکال از پول نقد در داخل پیشنهادات همانطور که صحبت می کنیم به رئوس مطالب {زیر} است:

۱. حباب پول نقد امامی به ۶.۳۲۵.۸۴۷ ریال رسید.

۲. حباب پول نقد بهار {آزادی} به ۱.۶۱۵.۸۴۷ ریال رسید.

۳. حباب نیم پول نقد به ۹.۵۵۷.۹۲۴ ریال رسید.

۴. حباب ربع پول نقد به ۱۰.۸۲۳.۹۶۲ ریال رسید.

۵. حباب پول نقد گرمی به ۱۰.۷۲۷.۰۵۷ ریال رسید.