حضور نیروهای بین المللی در داخل قلمرو خلاف قانون است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ایمنی {آسیب} می رساندبر ایده داستان ها در حقیقت به گزارش روابط پایه وزارت حفاظت، وزرای حفاظت جمهوری اسلامی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ژاپن در داخل گفتگوی تصویری بر انتشار همکاری‌های تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید توکیو تاکید کردند.

وی {در این} گفتگوی تصویری همراه خود همتای {ژاپنی} شخصی، سردار سرتیپ آشتیانی، همراه خود تاکید بر حساسیت جایگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید {اهمیت} جمهوری اسلامی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ژاپن در داخل بخش های حیاتی ژئوپلیتیکی غرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرق آسیا، به دلیل بهبود روابط 2 ملت در داخل فرهنگ سازی داخل خبر داد. چارچوب صلح، پایداری خوش بینانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازنده.

وی در رابطه با دکترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش دفاعی جمهوری اسلامی ایران، همکاری جمعی کشورهای قلمرو را برای تامین را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگه داشتن ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایداری مورد نیاز دانست.

وزیر حفاظت جمهوری اسلامی ایران پس به دلیل تشریح عملکرد های {مناطق} حیاتی خلیج فارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنگه هرمز به طور قابل توجهی به دلیل چشم انداز استراتژیک وی رویکرد جمهوری اسلامی ایران را در داخل نیاز برقراری ایمنی دریایی به دلیل سوی کشورهای قلمرو تشریح کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور نیروهای بین المللی را {غیرقانونی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناامن معرفی شد.

وزیر حفاظت ژاپن کیش نوبووی {در این} {گفتگو} پس به دلیل صحبت کسب اطلاعات در مورد ورزش دریایی ملت در داخل قلمرو غرب آسیا، بر لزوم همکاری همراه خود جمهوری اسلامی ایران در داخل تامین ایمنی دریایی تاکید کرد.

در داخل فاز پایانی مذاکرات 2 طرف خیابان بهبود روابط دوجانبه را بررسی اجمالی کنید.