حمایت رضا کیانیان به دلیل پرویز پرستویی در داخل اینستاگرامبه گزارش خبرنگار ایمنا، پس به دلیل آنکه پرویز پرستویی همراه خود تخلیه ویدئویی در داخل صفحه وب اینستاگرامش معرفی شد فیلمی کدام ممکن است همراه خود آن خواهد شد به آمریکا بازدید کرده است؛ «قصه‌های هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برهه ای» ساخته حبیب احمدزاده منادی صلح {بوده است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوالاتی کدام ممکن است به دلیل او می رود در داخل مونتاژ اکران شده، نیازمند منطقی سازی فوق العاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه احتمالاً از هر نظرً او می رود اجباری ندیده پاسخ این است سوالی را بدهد، چون هدف به سمت یکی دیگر به آنجا گذشت {بوده است}، رضا کیانیان نیز به دلیل او می رود حمایت کرد.

کیانیان در داخل حمایت به دلیل پرستویی در داخل صفحه وب اینستاگرامش چنین نوشت:

«سلامتی آقای سام رجبی.

من خواهم کرد صفحه وب می توانید داشته باشید را دیدم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوشته‌هاتان را خواندم. می‌خواهم به جمله‌ای به دلیل خودتان ردیابی کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد یکپارچه {دهم}.

«چه چیزی مسئول چه چیزی بود این کل شما دروغ گفتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید فساد نبود دموکراسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزادیست»

به همان اندازه آن خواهد شد‌جا کدام ممکن است من خواهم کرد می‌دانم یکی از آنها در نظر گرفته موزه‌های دموکراسی «{آزادی} خاص» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «{آزادی} عقیده» است. بشمارید چند مورد آخر ایمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذهب در داخل آمریکا در امتداد طرف هم وجود دارند! چند مورد آخر شکل از پناهنده سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی به دلیل کل شما جای دنیا آنجا اقامت می‌کنند؟ یکسان‌جا وقتی به دلیل {کسی} پرسشی می‌کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید طرف نمی‌خواهد {پاسخ} دهد، حق ندارید سوال‌تان را تکرار کنید. حتی پلیس هم حق ندارد سوال را تکرار تدریجی. به همان اندازه روزی کدام ممکن است حرفه ای حقوقی طرف بیاید.

اگر به دموکراسی معتقدید {اجازه} دهید {هر} کس عقیده خودش را داشته باشد یا نباشد. بازجویی نکنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر به دلیل {کسی} پرسشی دارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید طرف نمی‌خواهد پاسخ این است دهد، اصرار نکنید. دلیل این است سادگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلیل این است دردآوری.

دموکراسی خیلی طاقت فرسا است. تحمل دیگری، فوق العاده مسئله است. من خواهم کرد ویدئوی دوم را گذاشتم کدام ممکن است یادآوری شود گاهی به عقاید دیگران احترام نگذاشتید. ویدئوی می توانید داشته باشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید آقای پرستویی هم همین‌طور است. به عقاید ایشان احترام نمی‌گذارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بارها و بارها سوال‌تان را تکرار می‌کنید. اگر حکومتی بر مبنای عقاید می توانید داشته باشید برپا شود مطمئنید آن خواهد شد زمان کل شما آزادند؟ مطمئنید آن خواهد شد زمان کل شما می‌توانند عقاید خودشان بسیار را داشته باشند؟ هر دو به سادگی به خودی‌ها {آزادی} می‌دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید باقیمانده را به دلیل میدان به در داخل می‌کنید؟ بعد از همه ناسزا می‌گوئید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیر می‌کنید. خواه یا نه اگر به توانایی برسید، چه می‌کنید؟ مطمئنید مخالفان‌تان را به {زندان} نمی‌اندازید؟ چون نوشته بودید اسامی مخالفان‌تان را نظر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترکیبی‌آوری می‌کنید برای مشابه روز.

آقای رجبی! آقای پرویز پرستویی {هر} عقیده‌ای دارد، نیاز به احترام بگذارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تمام آن خواهد شد‌ها کدام ممکن است اسامی‌شان را نظر کرده‌اید. چون «می توانید داشته باشید» اعلام کردن کرده‌اید به «دموکراسی» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «{آزادی}» معتقدید. به صورت جداگانه همراه خود درگیری به ساده درگیری زاده می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای تعیین دموکراسی نیاز به مشاهده دموکراسی کنیم. اگر رفیق داشتید {پاسخ} دهید. بعد از همه من خواهم کرد هم به برخی سوال‌ها {پاسخ} نخواهم داد. بعد از همه من خواهم کرد به مدال‌های می توانید داشته باشید خوشحال از می‌کنم.»