حمایت {مدیریت} شهر اصفهان به دلیل نمایندگی های اطلاعات بنیان/{برنامه ریزی} برای دسترسی به کلان شهر همگرابه گزارش خبرنگار ایمنا، مصطفی نباتی نژاد در داخل نرم افزار صداوسیما همراه خود تبریک حلول ماه مبارک رمضان همراه خود عنوان مانترا 12 ماه را انتخاب کنید و انتخاب کنید الزامات باور آن خواهد شد به دلیل سوی {مدیریت} شهر، گفت: به دلیل ابتدای راهی که در آن اندازی جدیدترین. 12 ماه 1401

وی خاطرنشان کرد: در داخل دهه گذشته قبلی سلسله عنوان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شعارهایی کدام ممکن است به دلیل سوی مقام معظم مدیریت مطرح شد، در داخل دهه گذشته قبلی {جنبه} ارزان داشت منجر به رفع از مسائل در داخل بخش های زیبایی شناختی، امنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی شد.

رئیس قلب پژوهش های شورای اسلامی کلان شهر اصفهان ذکر شد: اگر به عبارت مهم تأمین در داخل لوگوی 12 ماه کلمه کنیم، می بینیم کدام ممکن است طی هفت 12 ماه قبلی مدیریت در داخل نامگذاری بر ماده تأمین تاکید کردند. 12 ماه ها. .

وی افزود: امسال همراه با تأمین اطلاعات، سیستم اقتصادی دنیا به هاب متکی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابلیت مکان های بین المللی منبع مفید {گرا}، اثربخشی محور را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری محور است.

نباتی نژاد همراه خود خاص اینکه سیستم اقتصادی ایران در داخل مقوله سیستم اقتصادی اساساً مبتنی بر دارایی ها متکی به دارایی ها خدادادی مشابه با نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزین کدام ممکن است فاز بزرگی به دلیل امور مالی را تشکیل می دهد، قرار خواهد گرفت، افزود: بلافاصله در داخل کشورهای بهبود یافته کدام ممکن است این دارایی ها خدا را ندارند. دارایی ها دانش شده، آن را به راه دانش فنی منصفانه انتخاب است.

وی شکسته نشده داد: امروزه اقشار مختلف گروه بر لزوم بهره مندی به دلیل سیستم اقتصادی اطلاعات بنیان تاکید دارند با این وجود اینکه رهنمودهای قانونی ملت به همان اندازه چه حد به دلیل این ماده حمایت می تدریجی بحث و جدال یکی دیگر است.

رئیس قلب پژوهش های شورای اسلامی کلان شهر اصفهان همراه خود تاکید بر اینکه جایز است بارگیری به دلیل سخنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شعارهای اهل معرفت استفاده بیشتر از کنیم، ذکر شد: با این وجود سیاق رهنمودهای قانونی دولت در جهت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سویی در مقابل مانترا {می رود}، متعاقباً وی ذکر شد: محدوده محله ای در داخل مختصات قابل دریافت نیاز به عملکرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباط شخصی را همراه خود مانترا مطمئن تدریجی.

وی افزود: {مدیریت} شهر برای اداره کردن عملکرد شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباط آن خواهد شد همراه خود مانترا 12 ماه به دلیل مشابه لحظات ابتدایی 12 ماه {راهی} را تحریک کردن کرد کدام ممکن است به طور منظم اعتلای بیشتری پیدا کرد.

نباتی نژاد یکی از آنها در نظر گرفته ابزارهای موفقیت در مانترا 12 ماه را بیشترین استفاده را ببرید اندیشه نخبگان شرکتی اساساً مبتنی بر اطلاعات دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصریح کرد: همراه خود پشتیبانی مشاوران را انتخاب کنید و انتخاب کنید نخبگان قابل دریافت در داخل جاری تدوین معامله بسته پیشنهادی هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشکیل مونتاژ دانش ایم. مسئولان قلمرو ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگان سرزنده نمایندگی های اطلاعات در داخل شورای اسلامی کلان شهر این همکاری ها شکسته نشده می تواند داشته باشد.

وی افزود: قلب پژوهش‌های شورای اسلامی در داخل راستای تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه و تحلیل توانمندی‌های دانشی استانداری در داخل ارتباط همراه خود ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراهم کردن تحلیل طولی {در این} زمینه اقدام کرده است.

رئیس قلب پژوهش های شورای اسلامی کلان شهر اصفهان ذکر شد: خبرهای فوق العاده خوبی به دلیل وقایع چند قبلی 12 ماه قبلی به دلیل کلان شهر آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژوهشی شنیده می تواند، به دلیل خالص صادرات این نمایندگی های {مستقر} گرفته به همان اندازه راه اندازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأمین کالا بسیار مهم در داخل صورت لزوم در داخل صحن علنی مجلس کلان شهر به {نمایش} گذاشته می تواند.

وی شکسته نشده داد: باز هم دیگری به دلیل شرکت ها {مدیریت} شهر در داخل ارتباط همراه خود باور مانترا 12 ماه اینجا است کدام ممکن است شناخته شده به عنوان مصرف کننده مهم شرکت ها مختلفی را در داخل زمینه های مختلف به دلیل از دستگاه شومینه نشانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیت گرفته به همان اندازه از دستگاه {خودرو} سرویس، فضای بی تجربه را انتخاب کنید و انتخاب کنید … {ارائه می دهد}. از دستگاه دیجیتال برای مشارکت در فرآیند خدماتی.” خودتان را راه اندازی شد کنید.

نباتی نژاد خاطرنشان کرد: در داخل {خرید} از دستگاه برای فراهم کردن شرکت ها بالاتر 2 نکته ابتدایی در داخل شهرداری کیفیت برتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کم هزینه مربوطه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این یک ضرورت است نمایندگی های اطلاعات بنیان نزدیک به این 2 شاخص خدمات خوبی فراهم کردن دهند، کلان شهر نیز نیاز به گزینه داشته باشد مهم خریدهای شخصی را تامین تدریجی نمایندگی های اطلاعات بنیان دارای پوشش انگیزشی هستند.

وی تاکید کرد: نزدیک به سرمایه شهرداری مشابه با {املاک} را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستغلات {مدیریت} شهر در داخل مرحله کلان شهر، راهنمایی شده است کدام ممکن است به نمایندگی های مستغلات غیرمنقول کدام ممکن است در هر تنظیم زیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید در هر اکوسیستم شهر هستند، {املاک} واگذار شود. حمایت شهرداری به دلیل آنجایی کدام ممکن است مسافت یکی از آنها در نظر گرفته معضلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسائل پیش روی برخی {شرکت ها} بر مقدمه اطلاعات {املاک} است، قطعا این حمایت در داخل هزینه تمام شده کالا اطلاعات بنیان کارآمد است.

رئیس قلب پژوهش های شورای اسلامی کلان شهر اصفهان ذکر شد: باز هم دیگری به دلیل اندازه پشتیبانی های شهرداری به نمایندگی های اطلاعات بنیان بحث و جدال ترویجی است کدام ممکن است اکنون بخش اطلاعات است.

وی افزود: به دلیل 100 نفر به دلیل نخبگان ملت برای فراهم کردن اندیشه، راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنچه {در این} زمینه نخواهد بود {دعوت} شد به همان اندازه مناسبت باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان به دلیل {مدیریت} شهر تقاضا {داریم}.

نباتی نژاد در داخل خصوص لزوم تعامل داشتن شورای اسلامی کلان شهر هر دو سایر نهادها در داخل باور مانترا 12 ماه ذکر شد: تعدادی از ساکنان انتظار به اعضای شورای اسلامی کلان شهر ردیابی کنند کدام ممکن است می توانند {هر} اقدامی را مشارکت در دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش در داخل درون کلان شهر {در حالی که} برای شورای اسلامی کلان شهر {وظایف} آن خواهد شد مطمئن را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل مقررات مورد نیاز است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این اختیار تام {برای هر} اقدامی متعلق به اعضای شورای اسلامی مدینه نخواهد بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید شورای اسلامی مدینه منوره {بوده است}. به نوک برسد.

وی تاکید کرد: روزی کدام ممکن است اسناد قابل مقایسه با اطلاعات را بررسی اجمالی می کردیم، به سندی برخورد کردیم تخصصی ایجاد می کند صورت تصویب، سد خوبی راه اندازی می کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأمین اطلاعات قابل دریافت را تسهیل می کرد.

رئیس قلب پژوهش های شورای اسلامی کلان شهر اصفهان افزود: طرحی در داخل 12 ماه جهش تأمین در داخل مجلس شورای اسلامی مطرح شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل اول تیرماه 99 این قالب خرس عنوان جهش در داخل 12 ماه 99 خریداری شده شد. تأمین اشخاص حقیقی اساساً مبتنی بر اطلاعات

وی افزود: این قالب منصفانه 12 ماه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیم پیش در داخل فاز‌های مختلف مجلس به دلیل جمله قلب پژوهش‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمیسیون مطرح شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگان مجلس نیاز به {در این} زمینه تسریع کنند، در نتیجه در داخل صورت صحت این قالب، تصویب شده است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات بالادستی ملت مطمئن می تواند.» نیازی به تدوین {سند} جدیدترین نخواهد بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها واقعی بر {سرعت} اجرای این مقررات تاکید می تواند.

نباتی نژاد خاطرنشان کرد: کلان شهر همگرا یکی از آنها در نظر گرفته شعارها را انتخاب کنید و انتخاب کنید الگوهای رایج {مدیریت} شهر اصفهان همراه خود مانترا «اصفهان کلان شهر مسکن است» است کدام ممکن است نیاز به بازو اندرکاران مختلف در اطراف منصفانه {میز} بنشینند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {برنامه ریزی} کنند. کدام ممکن است مورد هماهنگی کل شما است .

وی ذکر شد: اگر کالا دانشی به دلیل نخبگان شهر ممکن است وجود داشته باشد کدام ممکن است {در حال حاضر} {مدیریت} شهر به آن خواهد شد می خواهد نیاز به به شورای اسلامی کلان شهر بیایند چرا کدام ممکن است ماده را همراه خود جدیت پیگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسهیل می کنیم، اما چه زمانی در نظر گرفته شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندیشه باشد یا نباشد. برخاستن کنید، راهی که در آن موفقیت در آن خواهد شد راهی که در آن یکی دیگر به احتمال زیاد خواهد بود.»