خرید سه مدال طلا برای قایقرانانبه گزارش خبرنگار ایمنا، مسابقه سفر دریایی در داخل آبهای {آرام} به همین دلیل مسابقه قهرمانی آسیا است پاتایا این مسابقه در داخل تایلند برگزار می تواند باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قایقرانان خانم را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخص کشورمان در مدرسه های مختلف برای موفقیت در سکو را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید مدال همراه خود حریفان شخصی به رقبا می پردازند. در داخل چهارمین پنجشنبه فروردین 1401، مدال های رنگین همه چیز دوباره به ایران تعلق گرفت.

مدال های خرید شده مشتاق در مورد ملوانان کشورمان به رئوس مطالب {زیر} است:

الناز شاویان در داخل کایاک 1000 متر انفرادی بانوان همراه خود زمان 4 {دقیقه} را انتخاب کنید و انتخاب کنید 12 ثانیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید 638 صدم به مدال طلا بازو کشف شد.

نمایندگان ازبکستان، قزاقستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تایلند مقام های دوم به همان اندازه چهارم را به شخصی اختصاص دادند.

کایاک نیروی کار چهارم شخص پسرها ایرانی ساخته پوریا شریفی، علی آقامرزایی، آمین بوداگی پیمان گاودل در داخل ماده 1000 متر همراه خود زمان 3:05.057 به مدال طلا بازو کشف شد.

نیروی کار های ازبکستان، قزاقستان، اندونزی، هند، تایلند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرقیزستان دوم به همان اندازه {هفتم} شدند.

می توانید داشته باشید دانابرگ در داخل کانوی هزار متر رتبه {پنجم}.

نمایندگان ازبکستان، اندونزی، قزاقستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تایلند در داخل کلاس های اول به همان اندازه چهارم قرار گرفتند.

عالی نیروی کار کانوی دوبل ایرانی همراه خود ترکیبی عادل مجالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاهو النصیری همراه خود زمان 3 {دقیقه} را انتخاب کنید و انتخاب کنید 44 ثانیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید 63 100 ثانیه بر سکوی نخست آسیا ایستاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مدال طلا بازو کشف شد.

{در این} مسابقه قایقرانانی به همین دلیل قزاقستان، ازبکستان، اندونزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تایلند در داخل رتبه های موارد زیر قرار گرفتند.