خطیب زاده: ایران حق استفاده از به دلیل میدان مشترک گازی آرش را برای شخصی محفوظ می داردبه گزارش ایمنا، سعید خطیب زاده در داخل خصوص هماهنگی اخیر گفتن شده بین عربستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کویت در داخل خصوص میدان مشترک گازی آرش ذکر شد: میدان گازی آرش/ درهم میدان مشترک ایران، کویت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان سعودی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاز‌هایی به دلیل آن خواهد شد در داخل مرز آبی بی نهایت ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کویت قرار دارد.

وی افزود: بر ایده قوانین را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویه های در سراسر جهان، هرگونه کاری در داخل استفاده از را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود این بخش نیاز به همراه خود توافق را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری سه ملت مشارکت در شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدام فعلی کویت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان در داخل کپک {سند} همکاری مشارکت در شود. برخلاف رویه جاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذاکرات زودتر است.

سخنگوی وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران چون آن است مداوم گفتن کرده ام آمادگی دارد همراه خود کشورهای همسایه، کویت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان سعودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل عین جاری در داخل چارچوب {نتایج} مذاکرات زودتر وارد مذاکره شود. همراه خود کویت در داخل خصوص تحدید حدود فلات قاره، شکسته نشده مذاکرات دوجانبه همراه خود کویت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک کردن مذاکرات سه گانه بین سه ملت برای ایجاد سطح سه گانه.

خطیب زاده ذکر شد: جمهوری اسلامی ایران نیز حق استفاده از به دلیل میدان مشترک گازی آرش را دارد. درهم محافظت شده است.

منبع مفید: ارنا