خواه یا نه اشخاص حقیقی مسن مقدار بیش از حد از غربالگری بیشتر سرطان ها مشارکت در می دهند؟خواه یا نه اشخاص حقیقی مسن مقدار بیش از حد از غربالگری بیشتر سرطان ها مشارکت در می دهند؟