خوب ارزش بلند مدت متافار 13 تریلیون دلار آمریکا استبه گزارش خبرنگار ایمنا، در داخل ماه های جدیدترین پس به دلیل اصلاح عنوان فیسبوک به متا، علاقه مند به به متاوارس بهبود یافته است. برای مردم ناآشنا، Metawares به نزدیک شدن اخیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکرارشونده وب ردیابی می تنبل، {جایی} کدام ممکن است مشتریان همراه خود آواتارهای سه موارد زیر همراه خود {یکدیگر} تعامل داشتن دارند.

{شرکت ها} را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعهد های کریپتو برای توسعه {در این} خانه سرعت دارند. در داخل گزارشی کدام ممکن است روز پنجشنبه چاپ شده شد، سیتی خاطرنشان کرد کدام ممکن است Metawares “فناوری موارد زیر وب است کدام ممکن است دنیای فیزیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیجیتال را به روشی ثابت ترکیب می تنبل.”

این موسسه مالی چند مورد آخر ملیتی بر این فرض است کدام ممکن است برای ورود به متوارس به حرکت غالب را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستیابی این مرحله، موقعیت گرفتن قابل توجهی در داخل زیرساخت های پیچیده این یک ضرورت است. برای افزایش اکوسیستم، راندمان محاسباتی نیاز به بیش به دلیل هزار برابر اصولاً به دلیل سطوح امروزی باشد یا نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هزینه کردن در زمینه هایی قابل مقایسه با محاسبات، ذخیره سازی، زیرساخت آنلاین، زحمت کش افزار حمایت کننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلتفرم های بهبود تفریحی لازم است.

سیتی در داخل عالی گزارش عالی ۱۸۴ صفحه وب‌ای ردیابی می‌تنبل کدام ممکن است متاورهای نوظهور متعلق به گروه خواهند بود. کاربردهای آن خواهد شد به دلیل خرید و فروش، آثار هنری، همکاری اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {تبلیغات} به همان اندازه رسانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراقبت های بهداشتی را جای می دهد می تواند. با این وجود، این تفریحی همچنان غیر زمینی ترین بیشترین استفاده را ببرید Metavars در داخل چند مورد آخر 12 ماه بلند مدت به احتمال زیاد خواهد بود.