خوب کشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید شش مجروح بر تأثیر {طوفان} در داخل آذربایجان ژاپنیبه گزارش ایمنا، وحید شیدینا در رابطه با {طوفان} بلافاصله اظهار داشت: بلافاصله ناشی از سقوط درخت در داخل حیاط تاریخچه {بازار} تبریز 2 شهروند مجروح شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطمئناً یکی مجروحان پس به همین دلیل {انتقال} به بیمارستان علیرغم مشکل اسناد جان شخصی را به همین دلیل کف دست داد.

وی افزود: حتی می تواند ناشی از ریزش ذرات در داخل تأثیر مانور. بادها مناسبت شدید، 2 در داخل جلفا را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی در داخل ایخچی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب نفر در داخل آن قرار است مایاها مصدوم شده بوده اند.

سخنگوی اورژانس آذربایجان ژاپنی اظهار داشت: مصدومان اورژانس تحمل اقدامات درمانی مقدماتی به بیمارستان منتقل شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باقیمانده مجروحان در داخل درمانگاه های سرپایی محل حادثه مداوا شدند.

منبع مفید: فارس