خودروسازان را ملزم به تامین عناصر یدکی به همین دلیل نمایندگی های عادی کنیدبه گزارش ایمنا، مهدی اسلامبنه در داخل {حاشیه} رفتن به به همین دلیل ترمینال غرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرودگاه مهرآباد ذکر شد: در موضوع دستورالعمل ها هشت گانه رئیس جمهور در داخل خصوص خودروسازی، گروه عادی شخصی را موظف به نظارت بر کیفیت بالا عناصر یدکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام شده {خودرو} از آن آگاه است. تأمین.”

وی افزود: خودروسازان اطمینان می‌کنند کدام ممکن است هرگونه قصور کیفری را انتخاب کنید و انتخاب کنید معتبر در داخل کیفیت بالا عناصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأمین محصول بسته شدن بر عهده آنهاست، به همین دلیل در داخل 12 ماه جدیدترین نیز این حیاتی را برای جلب رضایت مردمان شکسته نشده می‌دهیم. تحت هیچ شرایطی آن قرار است را نادیده نگیرید

رئیس گروه سراسری عادی خاطرنشان کرد: استانداردهای فراهم می کند یدکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان پس به همین دلیل تخلیه نیاز به شیفته خودروسازان {به طور کامل} رعایت شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این حیاتی را پیگیری می کنیم به همان اندازه مردمان در داخل فصل بهار آثار آن قرار است را واقعاً احساس کنند.

اسلامبنه دانستن درباره فینال مورد به همین دلیل تأمین برخی خودروهای کم حفاظت ذکر شد: همراه خود بالا 12 ماه جاری تأمین برخی خودروها به طور قابل توجهی خانوار پژو را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودروهای جدیدترین بر ایده استانداردهای 85 گانه شورای باور نکردنی متوقف می تواند باشد. وارد جاده تأمین احتمالاً خواهد بود.”

را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکسته نشده داد: حتی به گونه ای {کار} خواهیم کرد کدام ممکن است نتوان خودروهای تأمین شده را کدام ممکن است استانداردهای اجباری را ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل منطقه پارکینگ ها هستند رها کرد.

رئیس گروه عادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد گیری ملت دانستن درباره رفتن به به همین دلیل ترمینال غرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرودگاه مهرآباد برای تصور وضعیت امور شاخص های عادی بازدید برای نمایندگی های حمل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقل زمینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثیری ذکر شد: تاخیر پروازها نسبت به در گذشته خیلی کمتر شده است.

اسلام بنا افزود: در داخل بخش حمل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقل زمینی یادآور اتوبوس مشکلاتی ممکن است وجود داشته باشد، به برخی {شرکت ها} هشدار اطلاعات شده این زمینه کوتاهی می کنند، در واقع مردمان به همین دلیل گرانی بلیت به طور قابل توجهی بلیت {هواپیما} کدام ممکن است معتبر است گلایه دارند. به گروه عادی». درمورد نخواهد بود با این وجود نیاز به فکر شود.

منبع مفید: مهر