دریافت کرد انتخابات فرانسه {کیست}؟ لوپن هر دو مکرون؟حسن بهشت ​​پور در داخل حدیث اطلاع رسانی همراه خود خبرنگار ایمنا در داخل باره انتخابات ریاست جمهوری فرانسه تصریح کرد: در نقطه از انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، چپ همراه خود راست میانه رو متحد شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل پیروزی راست افراطی در داخل انتخابات 2017 جلوگیری از جنگ کرد.

وی افزود: اکنون دریایی اگر مرد با این وجود، راست افراطی شناخته شده به عنوان نامزد مهم این جناح به نظر می رسد شده است متقابلا حمایت به همین دلیل رویدادها چپ فرانسه، به همین دلیل جمله حزب سوسیالیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید چپ افراطی امانوئل ماکرون من می روم فرصتی برای دریافت کرد شدن راه اندازی کردم لوپینگ به مقیاس عقب در داخل انتخابات

این کارشناس امتیازات بین در سراسر جهان وی تاکید کرد: در داخل 12 ماه های فعلی راست افراطی در داخل فرانسه بهبود ارائه این امر قطعاً نتایج انتقادی ممکن است داشته باشد، در نتیجه راست افراطی طرفدار نژادپرستی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل این تذکر نیاز به به همین دلیل شناخت روزافزون این جناح در داخل اروپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور قابل توجهی در داخل فرانسه جلوگیری از جنگ کرد. جری کرد.

بهشتی پور خاطرنشان کرد: راست افراطی گرایشات فاشیستی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوپولیستی محسوب می تواند باشد جهت استفاده بیشتر از می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام مشکل شخصی را می کنند به همان اندازه {در این} زمینه بر افراد {تأثیر} بگذارند لوپینگ این ملت همراه خود مواضع شخصی علیه مهاجران فرانسوی سعی در داخل فریب افراد دارد.