در داخل اهواز سرویس بهداشتی {وجود ندارد}علی اصغر اسدالله در داخل اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار ایمنا در داخل خصوص شرکت ها بهداشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درمانی شهرستان اهواز گفت: شهرستان اهواز دارای 64 سرویس بهداشتی است تخصصی ایجاد می کند 2 12 ماه قبلی تنوع از ممکن است به عنوان یک نتیجه {تعطیلات} قابل انتساب به کرونا {آسیب} دیده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخشی به همین دلیل آن قرار است است. ساختار استقبال به همین دلیل بهار همه شما ممکن است بازیابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبدیل شده است اند به همان اندازه ساکنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مسافران} بتوانند به همین دلیل ممکن است استفاده بیشتر از کنند.

وی افزود: {در حال حاضر} تمام 64 سرویس بهداشتی در داخل اهواز مشغول به {کار} هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ سرویس بهداشتی تعطیلی در داخل اهواز {وجود ندارد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر مشکلی {در این} زمینه ممکن است وجود داشته باشد به عنوان یک نتیجه عدم وجود شرکت ها است کدام ممکن است نیاز به در داخل بلند مدت ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه اندازی شود. چالش ها.” . “

معاون شهردار اهواز در رابطه با عدم وجود سرویس های بهداشتی در داخل مرحله کلان شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تردد نه زیاد {مسافران} نوروزی اظهار داشت: در داخل ایام نوروز در میان این سرویس ها به خانه شکنی سر خورد مشابه پارک گمرک می شود که در پایان به تعطیلی آن قرار است شد به همان اندازه بازگشایی شود. ، خواهد شد در داخل جهان.” سه شهرداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید پارک شهروندی راه اندازی شد کدام ممکن است برای عجله همراه خود حضور نیروهای دولت منحل را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل اختیار ساکنان قرار گرفت.

وی همراه خود خاص اینکه برای اکتسابی ایده ها ساکنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مسافران} نوروزی نوع هایی طراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ممکن است فراهم کردن شد، افزود: ایده ها واصله در داخل دوره ها کارشناسی ارزیابی می تواند به همان اندازه ایده ها مصوب در داخل چالش های عمرانی امسال گنجانده شود.

اسدالله در داخل خصوص تعمیر مسائل روشنایی کلان شهر در داخل ساعت شب خاطرنشان کرد: اگر در داخل سطح ای به همین دلیل روشنایی کلان شهر مشکلی وجود داشته باشد یا نباشد دردسر می تواند به همان اندازه برای عجله برطرف شود با این وجود همراه خود توافق اداره تحت تأثیر قرار دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهنمایی، روشنایی معابر در جای قرار دارد. جهان، کدام ممکن است شامل می شود برج های روشنایی اخیر نیز می شد، آرایشگر نورپردازی پل کابلی را پایان دادن کرد.