دستاوردی جدیدترین برای دانشجویان هسته ای ایرانبه گزارش ایمنا، سامانه نشت یابی گاز دستاورد جدیدترین دانشجویان هسته ای ملت است کدام ممکن است اطلاعات فنی آن خواهد شد ابتدا در داخل ایران محلی سازی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مرحله اقتصادی سازی رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید حفظ زودهنگام نشت گاز کاربرد فراوانی دارد. سلامت مردمان

این سامانه در داخل رآکتور تحقیقاتی تهران راه اندازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهی که در آن اندازی شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {قابلیت} {کار} به صورت وب مبتنی بر را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر سرزنده را دارد. پیش به همین دلیل این بررسی اجمالی نشت گاز همراه خود آزمایش در داخل آزمایشگاهی بیرون به همین دلیل رآکتور تهران مشارکت در شد کدام ممکن است همراه خود محلی سازی این سامانه {شرایط} را برای پایش از واقعی گاز راکتور فراهم کرد.

اطلاعات فنی این سامانه همراه خود دردسر نمایندگی های اطلاعات بنیان داخل را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشجویان تجارت هسته ای محلی سازی شد.

منصفانه کارشناس هسته ای اظهار داشت: روزی کدام ممکن است ما آزمایش گاز های جدیدترین هر دو اشکال از نه گاز های راکتور هر دو راکتور شخصی را تحریک کردن کردیم، قطعاً به سیستمی درست مثل آن خواهد شد تماشا بر نشت گاز خواستن داشتیم.

با این وجود یکی دیگر به همین دلیل مشاوران هسته‌ای اظهار داشت: همراه خود این سامانه وب مبتنی بر فوری متوجه می‌شویم، مخصوصاً اپراتوری کدام ممکن است پایین واحد مدیریت راکتور نشسته است، فوری متوجه نشت ممکن گاز می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل آنجا نیز تعیین می‌گیرد کدام ممکن است گاز را به محفظه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است حتی به یکسان محفظه {انتقال} دهد. مکانی برای مشارکت در {کار} شخصی

منبع مفید: ایسنا